Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Politechnice Częstochowskiej jest Politechnika Częstochowska reprezentowana przez Jego Magnificencję Rektora, z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa

Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z wymogami prawa wówczas, gdy:

 • osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 • przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

 

Operacje przetwarzania danych osobowych w Politechnice Częstochowskiej związane są z:

 • działalnością dydaktyczną (rekrutacja na studia, kształcenie studentów I, II i III stopnia, kształcenie kadry naukowej),
 • zarządzaniem zasobami ludzkimi,
 • działalnością naukowo-badawczą,
 • obsługą finansowo-księgową,
 • innymi obszarami (np. biblioteka, promocja, korespondencja itp.).

 

W Politechnice Częstochowskiej przetwarzane są dane osobowe:

 • pracowników i ich rodzin,
 • osób, z którymi zawierane są umowy cywilnoprawne
 • kandydatów na studia, do pracy itp.,
 • studentów (wszystkich stopni),
 • osób korzystających z Biblioteki Głównej
 • osób spoza Uczelni, które przeprowadzają postępowania o uzyskanie w Uczelni stopnia naukowego doktora lub doktora habilitowanego,
 • osób spoza Uczelni, które przeprowadzają w Uczelni postępowanie o nadanie tytułu naukowego profesora,
 • uczestników studiów podyplomowych, kursów i szkoleń,
 • osób, którym Uczelnia nadała tytuł doktora honoris causa lub inne odznaczenia oraz tytuły honorowe.
 • cudzoziemców podejmujących studia oraz uczestniczących w badaniach naukowych,
 • osób biorących udział w postępowaniach konkursowych,
 • uczestników badań naukowych,
 • uczestników konferencji, projektów, seminariów,
 • absolwentów,
 • byłych pracowników uczelni.