Zaproszenie na staże


Regulamin rekrutacji

Szanowni Studenci,
miło nam poinformować, o rozpoczęciu rekrutacji na wysokiej jakości programy stażowe realizowane w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Staże dla studentów kierunku logistyka (studia stacjonarne II stopnia) odbędą się w  następujących przedsiębiorstwach:

w okresie od 28 czerwca 2021r. do 30 września 2021r. Obejmują 120 godzin i mogą trwać od 3 tygodni (40 godzin tygodniowo) do 6 tygodni (20 godzin tygodniowo).

Stażysta otrzymuje:

  • wynagrodzenie stażowe w wysokości 1695 zł
  • możliwość bezpłatnego przeprowadzenia badań lekarskich, w przypadku zrealizowania ich w przychodni, z którą współpracuje Uczelnia
  • ubezpieczenie NNW
  • ubiór ochronny
  • zwrot kosztów dojazdu na staż, w przypadku dojazdu powyżej 50 km od miejsca zamieszkania (na podstawie rzeczywiście poniesionych i udokumentowanych wydatków jako ich refundacja) zgodnie z Regulaminem projektu (dostępnym pod adresem: https://pcz.pl/pl/content/regulamin-rekrutacji-uczestnikow-projektu-dla-zadan-1-12-w-ramach-zpr-pcz)
  • zwrot kosztów miesięcznych biletów komunikacji miejskiej (na podstawie rzeczywiście poniesionych i udokumentowanych wydatków)

Kryteria rekrutacyjne:

  • średnia ważona ocen z semestru poprzedzającego rekrutację
  • orzeczenie o niepełnosprawności (jeśli dotyczy) + 1 punkt
  • w przypadku uzyskania takiej samej, granicznej liczby punktów, sporządzonej według kryteriów określonych powyżej, przez więcej niż jednego kandydata/tkę, zastosowane zostanie dodatkowe kryterium, tj. średnia ocen z wszystkich zaliczonych semestrów studiów wg malejącej średniej ważonej

Szczegóły, w tym wnioski, umowy, oświadczenia i inne dokumenty związane ze stażem są dostępne na stronie https://pcz.pl/pl/content/umowa-stazowa.

Wszelkie pytania proszę kierować do koordynatora projektu na Wydziale Zarządzania – dr inż. Marcina Zawady (marcin.zawada@pcz.pl).

Uwaga: W związku z panującą sytuacją nie ma konieczności potwierdzania informacji zawartych w formularzu przez pracowników dziekanatu. Oryginały dokumentów rekrutacyjnych (w wersji papierowej) należy dostarczyć do koordynatora wydziałowego nie później niż do upływu 30 dni od dnia odwołania zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Zachęcamy do aplikowania!

UWAGA! – Organizator zastrzega sobie prawo nieuruchomienia programów stażowych w chwili, gdy zrekrutowanych zostanie mniej niż 20% studentów danego semestru.

Autor: WebAdmin, 27.05.2021