Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej Nr 159/2021 z dnia 2.07.2021

Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej Nr 159/2021 z dnia 02.07.2021 w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Częstochowskiej
Treść zarządzenia 6.05 MB  Pobierz
Załącznik - Regulamin świadczeń dla studentów Politechniki Częstochowskiej 96.26 KB  Pobierz
Załącznik nr 1.1a - Kryteria stypendium Rektora dla studentów Politechniki Częstochowskiej. 31.26 KB  Pobierz
Załącznik nr 1.1b - Wykaz dokumentacji potwierdzającej sytuację materialną studenta/doktoranta. 25.8 KB  Pobierz
Załącznik nr 1.2 - Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń na więcej niż jednym kierunku studiów. 18.08 KB  Pobierz
Załącznik nr 1.3 - Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze zimowym/letnim* roku akademickiego .../.... - NOWA WERSJA (zmiana z dnia 13.07.2021 r) 139.5 KB  Pobierz
Załącznik nr 1.4 - Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim .../.... 92 KB  Pobierz
Załącznik nr 1.5a - Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla studentów politechniki częstochowskiej za uzyskaną średnią ocen w roku akademickim .…/.…. 89.5 KB  Pobierz
Załącznik nr 1.5b - Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla studentów politechniki częstochowskiej za osiągnięcia naukowe w roku akademickim .…/.… 123.5 KB  Pobierz
Załącznik nr 1.5c - Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla studentów politechniki częstochowskiej za osiągnięcia artystyczne w roku akademickim ..…/.… 85.5 KB  Pobierz
Załącznik nr 1.5d - Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla studentów politechniki częstochowskiej za osiągnięcia sportowe w roku akademickim .…/.… 86.5 KB  Pobierz
Załącznik nr 1.6 - Wniosek o przyznanie zapomogi w roku akademickim .…/.… 58 KB  Pobierz
Załącznik nr 1.7 - Wniosek o ponowne przeliczenie dochodu. 41 KB  Pobierz
Załącznik nr 1.8 - Oświadczenie studenta o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców. 36.5 KB  Pobierz
Załącznik nr 1.9 - Oświadczenie I. 35 KB  Pobierz
Załącznik nr 1.10 - Zaświadczenie naczelnika Urzędu Skarbowego. 40.5 KB  Pobierz
Załącznik nr 1.11 - Oświadczenie II. 19.13 KB  Pobierz
Załącznik nr 1.12 - Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu, który został osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki. 51 KB  Pobierz
Załącznik nr 1.13 - Oświadczenie członka rodziny o braku zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. 22.66 KB  Pobierz
Załącznik nr 1.14 - Wezwanie. 33.5 KB  Pobierz
Załącznik nr 1.15 - Wniosek o przelanie stypendium na rachunek bankowy. 41.5 KB  Pobierz
Załącznik nr 1.16 - Zaświadczenie. 37 KB  Pobierz
Załącznik nr 1.17 - Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania. 33.5 KB  Pobierz
Załącznik nr 2.1 - Kryteria stypendium rektora dla doktorantów studiów doktoranckich Politechniki Częstochowskiej. 20.51 KB  Pobierz
Załącznik nr 2.2 - Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń na więcej niż jednej dyscyplinie. 19 KB  Pobierz
Załącznik nr 2.3 - Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze zimowym/letnim* w roku akademickim .…/.… - NOWA WERSJA (zmiana z dnia 13.07.2021 r) 123.5 KB  Pobierz
Załącznik nr 2.4 - Wniosek doktoranta o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim .…/.… 76.5 KB  Pobierz
Załącznik nr 2.5 - Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla doktoranta w roku akademickim .…/.… 41.38 KB  Pobierz
Załącznik nr 2.6 - Wniosek doktoranta o przyznanie zapomogi w roku akademickim .…/.… 59 KB  Pobierz
Załącznik nr 2.7 - Wniosek o ponowne przeliczenie dochodu. 41.5 KB  Pobierz
Załącznik nr 2.8 - Oświadczenie doktoranta o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców. 35.5 KB  Pobierz
Załącznik nr 2.9 - Oświadczenie I 34 KB  Pobierz
Załącznik nr 2.10 - Zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o wysokości przychodu oraz o wysokości i formie opłaconego podatku dochodowego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest odpowiednio prawo do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego lub świadczenia wychowawczego, dotyczące osoby rozliczającej się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. 39 KB  Pobierz
Załącznik nr 2.11 - Oświadczenie II 20.48 KB  Pobierz
Załącznik nr 2.12 - Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu, który został osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki. 51 KB  Pobierz
Załącznik nr 2.13 - Oświadczenie członka rodziny doktoranta o braku zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. 22.34 KB  Pobierz
Załącznik nr 2.14 - Wezwanie. 33 KB  Pobierz
Załącznik nr 2.15 - Wniosek o przelewanie stypendium na rachunek bankowy. 42 KB  Pobierz
Załącznik nr 2.16 - Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania. 33.5 KB  Pobierz
autor informacji: prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol (Rektor PCz) data wytworzenia: 02.07.2021
opublikował: tomasz.mrowiec data publikacji: 05.07.2021