Ogłoszenia

TRENUJ Z NAMI - Aktywna Politechnika

Autor: WebAdmin, 29.08.2019

Zmarł prof. dr hab. Stefan Szymura

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci prof. dr hab. Stefana Szymury. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 8 sierpnia 2019 r. na Cmentarzu Centralnym Opole-Półwieś.

Prof. dr hab. Stefan Szymura przez ponad dwadzieścia lat związany był z Politechniką Częstochowską.

Studia wyższe ukończył w 1964 r. w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu, uzyskując stopień magistra fizyki. Stopień naukowy doktora i doktora habilitowanego nauk fizycznych uzyskał kolejno w 1971 r. w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu i w 1983 r. w Instytucie Fizyki PAN w Warszawie. Tytuł profesora nadzwyczajnego nauk fizycznych uzyskał w 1989 r., zaś na stanowisko profesora zwyczajnego został powołany w 1992 r. Działalność naukowa prof. Szymury, przedstawiona w około 300 publikacjach, dotyczyła fizyki ciała stałego i inżynierii materiałowej, a w szczególności skupiona była wokół poszukiwań związków między parametrami makroskopowymi materiałów magnetycznych i ich mikrostruktury. Prof. S. Szymura po 11 latach pracy w Instytucie Metalurgii Żelaza w Gliwicach, w roku 1975 rozpoczął pracę w Politechnice Częstochowskiej, gdzie obok działalności naukowej podejmował działalność organizacyjną, pełniąc szereg funkcji, w tym m.in. Prodziekana ds. nauki (1981-1982) i Dziekana Wydziału Metalurgicznego (1982-1987) oraz Prorektora ds. nauki Politechniki Częstochowskiej (1987-1990). Od 1998 roku prof. dr hab. Stefan Szymura pracował w Politechnice Opolskiej. W latach 1999-2002 był Dyrektorem Instytutu Matematyki, Fizyki i Chemii Politechniki Opolskiej. Pracował również w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie, gdzie został wybrany na stanowisko Rektora (2005-2006), a także pełnił funkcję Kierownika Studium Nauk Podstawowych (2002-2006 i 2016-2019) i Dyrektora Instytutu Zarządzania (2006-2016).

W pamięci wszystkich, którzy Go znali pozostanie jako doskonały nauczyciel akademicki z ogromną wiedzą i kompetencjami organizacyjnymi, ceniony i lubiany w środowisku naukowym oraz wśród studentów.

Autor: , 13.08.2019

Instrukcja zakładania kont w Module Centralnego Logowania POL-on

Na stronie Uczelnianego Centrum Informatycznego zamieszczono instrukcje (pełną i skróconą) dla dotychczasowych użytkowników systemu POL-on, która ułatwi założenie konta w Module Centralnego Logowania.

https://uci.pcz.pl/faq

Autor: , 24.07.2019

Zaproszenie do składania ofert na wynajem powierzchni w budynku dawnej Stołówki Studenckiej Politechniki Częstochowskiej

Kanclerz Politechniki Częstochowskiej zaprasza do składania ofert na wynajem powierzchni w budynku dawnej Stołówki Studenckiej Politechniki Częstochowskiej, zlokalizowanej w Częstochowie przy ul. Akademickiej 3a.

Warunki uczestnictwa:

Oferta wstępna winna zawierać:

  1. datę sporządzenia oferty
  2. proponowaną stawkę netto za wynajem całej powierzchni
  3. warunki szczegółowe oferty, takie jak: Rodzaj działalności jaka miała by być prowadzona w wynajętym budynku
  4. pisemne oświadczenie, że Oferent zapoznał się ze stanem prawnym i technicznym lokalu i przyjmuje go bez zastrzeżeń,
  5. pisemne oświadczenie, że Oferent zapoznał się z ustalonymi zasadami, trybem
    i warunkami postępowania i przyjmuje je bez zastrzeżeń.

Dane charakterystyczne budynku :

  • powierzchnia całkowita 3541,00 m2
  • kubatura 15182,00 m3

Koszty związane ze zużyciem mediów będą rozliczane na podstawie odrębnych układów pomiarowych. Opłata czynszowa będzie powiększona raz do roku lub odpowiednio w ratach kwartalnych bądź miesięcznych o równowartość podatku od nieruchomości. Koszty wywozu odpadów oraz sprzątania pomieszczeń Najemca poniesie we własnym zakresie.

Oferty należy składać w sekretariacie Kanclerza, ul. Dąbrowskiego 69 w Częstochowie, pok. 28 do dnia 19.07.2019 r. od poniedziałku do piątku od godziny 08 00 do godz. 1200 w zaklejonej kopercie z napisem „Oferta najmu budynek przy ul Akademickiej 3a ”.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.07.2019r. o godz. 1215 w budynku głównym Rektoratu PCz,
ul. Dąbrowskiego 69 w Częstochowie, pok. 32.

Politechnika Częstochowska zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert i do odstąpienia od wyboru oferty i podpisania umowy najmu bez podania przyczyn.

Oględziny lokalu w godzinach  od 900 do 1400 w terminie do 17.07.2019 r. po uprzednim telefonicznym ustaleniu godziny. Zainteresowani mogą zapoznać się również z projektem umowy.

Informacje szczegółowe: tel. 34 3250 425

Dział Administrowania Nieruchomościami

Politechniki Częstochowskiej

ul. Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

Autor: , 04.07.2019

Spotkanie z przedstawicielami Firmy CooperStandard

cooper_standaird

Autor: BKiM, 20.05.2019

Strony