Przetarg

DZIEKAN

WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA

POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ

 

ogłasza przetarg ofertowy

 

na najem miejsca w budynku Głównym Wydziału Zarządzania w Częstochowie przy Al. Armii Krajowej 19B

           

-  miejsce na samoobsługowe ksero z płatnością ( bilon, karta, blik ) na poziomie parteru

 

Warunki uczestnictwa w przetargu.

Oferty proszę składać w zaklejonych kopertach z napisem „PRZETARG-NAJEM WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA” w terminie do dnia 10.02.2020r. do godz. 14-tej, w sekretariacie Dziekana Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej w Częstochowie przy Al. Armii Krajowej 19B, pokój 101.

Ofertę mogą złożyć Oferenci, którzy:

 1. Posiadają uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej.
 2. Posiadają niezbędną wiedzę oraz potencjał techniczny.

Warunki uczestnictwa:

Oferta powinna zawierać:

 1. imię i nazwisko oferenta lub nazwę i adres siedziby, jeżeli oferentem jest osoba prawna
 2. datę sporządzenia oferty
 3. proponowaną stawkę netto czynszu najmu za 1 miejsce (bez mediów- za media będzie wystawiana oddzielna faktura).
 4. warunki szczegółowe oferty, takie jak:
  1. propozycję okresu najmu,
  2. sposoby płatności ( bilon, karta, blik )
 5. poświadczenie za zgodność z oryginałem kopie:
  1. zaświadczenie o numerze NIP,
  2. zaświadczenie o numerze REGON,
  3. odpis KRS lub innego dokumentu rejestrowego podmiotu wystawiony lub potwierdzony przez organ wystawiający, nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem otwarcia ofert,
 6. pisemne oświadczenie, że Oferent zapoznał się ze stanem prawnym i technicznym lokalu i przyjmuje go bez zastrzeżeń
 7. pisemne oświadczenie, że oferent zapoznał się z ustalonymi zasadami, trybem i warunkami postępowania i przyjmuje je bez zastrzeżeń.

 

Zainteresowani mogą zapoznać się również z projektem umowy.

Politechnika zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty i rezygnacji z wynajmu bez podania przyczyny.

Oględziny oferowanej powierzchni do dnia upływu terminu składania ofert po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.

Informacje telefoniczne pod nr 0 34 325 03 66 mgr Julian Dołowacki

           lub pod nr 0 34 325 03 96 mgr inż. Leszek Musialik

 

Autor: BKiM, 29.01.2020