Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2019

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2019

L.p. Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia  Przewidywany termin wszczęcia postępowania   Orientacyjna wartość zamówienia PLN(netto)   Przewidywany tryb ustawy lub inna procedura 
1 Dostawa serwerów dostawa I kwartał 2019 r. 120 000,00 zł Przetarg nieograniczony
2 Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania (jednostki centralne, zestawy komputerów stacjonarnych, monitory, komputery przenośne, drukarki, skanery, urządzenia wielofunkcyjne, oraz drobny sprzęt komputerowy).  dostawa I kwartał 2019 r. 220 000,00 zł Przetarg nieograniczony
3 Prace budowlane związane z izolacją przeciwwilgociową i cieplną budynku Wydziału Budownictwa robota budowlana I kwartał 2019 r. 1 900 000,00 zł Przetarg nieograniczony
4 Dostawa systemu analizy gazów dostawa I kwartał 2019 r. 104 000,00 zł Przetarg nieograniczony
5 Dostawa papieru wraz z transportem i rozładunkiem  dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej dostawa I kwartał 2019 r. 180 000,00 zł Przetarg nieograniczony
6 Dostawa serwerów pamięci masowej. dostawa I kwartał 2019 r. 257 400,00 zł Przetarg nieograniczony
7 Dostawa sprzętu i urządzeń laboratoryjnych dostawa I kwartał 2019 r. 50 000,00 zł Przetarg nieograniczony
8 Dostawa tablic multimedialnych, ekranów, projektorów, rzutników oraz lamp do projektorów i rzutników dostawa I kwartał 2019 r. 35 000,00 zł  Przetarg nieograniczony
9 Dostawa systemu do pomiaru i respiracji gleby dostawa I kwartał 2019 r. 100 000,00 zł Przetarg nieograniczony
10 Dostawa urządzeń sieciowych. dostawa I kwartał 2019 r. 20 000,00 zł  Przetarg nieograniczony
11 Usługa drukarska usługa I kwartał 2019 r. 20 000,00 zł Przetarg nieograniczony
12 Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie prac budowlanych dot. zabezpieczeń p.poż. - DS. 5 MALUCH usługa I kwartał 2019 r. 160 000,00 zł Przetarg nieograniczony
13 Wymiana wkładu spalinowego w kominie - Ciepłownia Centralna robota budowlana I kwartał 2019 r. 169 000,00 zł Przetarg nieograniczony
14 Przebudowa pomieszczeń na potrzeby serwerowni robota budowlana II kwartał 2019 r. 2 350 000,00 zł Przetarg nieograniczony
15 Dostawa miału węglowego  dostawa II kwartał 2019 r. 830 000,00 zł  Przetarg nieograniczony
16 Dostawa twardościomierza dostawa II kwartał 2019 r. 150 000,00 zł Przetarg nieograniczony
17 Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania (jednostki centralne, zestawy komputerów stacjonarnych, monitory, komputery przenośne, drukarki, skanery, urządzenia wielofunkcyjne, oraz drobny sprzęt komputerowy).  dostawa II kwartał 2019 r. 220 000,00 zł  Przetarg nieograniczony
18 Dostawa tablic multimedialnych, ekranów, projektorów, rzutników oraz lamp do projektorów i rzutników dostawa II kwartał 2019 r. 35 000,00 zł  Przetarg nieograniczony
19 Dostawa teczek aktowych i wiązanych wraz z transportem i rozładunkiem dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej dostawa II kwartał 2019 r. 20 000,00 zł Przetarg nieograniczony
20 Dostawa urządzeń sieciowych. dostawa II kwartał 2019 r. 20 000,00 zł  Przetarg nieograniczony
21 Dostawa termograwimetru i spektometru FTIR dostawa II kwartał 2019 r. 360 000,00 zł Przetarg nieograniczony
22 Prace remontowe w budynku przy ul. Dąbrowskiego 73 (segm. E) robota budowlana II kwartał 2019 r. 130 000,00 zł Przetarg nieograniczony
23 Prace remontowe w zakresie zewnętrzne instalacji kanalizacji sanitarnej PCz robota budowlana II kwartał 2019 r. 98 000,00 zł Przetarg nieograniczony
24 Przebudowa pomieszczeń i ciągu komunikacyjnego na potrzeby pomieszczeń Biura Dziekana Wydziału Elektrycznego robota budowlana II kwartał 2019 r. 162 000,00 zł Przetarg nieograniczony
25 Przebudowa pomieszczeń na I piętrze segm. B i C oraz pomieszczeń na parterze segm. B budynku głównego przy ul. Dąbrowskiego robota budowlana II kwartał 2019 r. 609 000,00 zł Przetarg nieograniczony
26 Rezerwacja, wystawianie, sprzedaż i sukcesywna dostawa biletów lotniczych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej dostawa II kwartał 2019 r. 420 000,00 zł  Przetarg nieograniczony
27 Roboty budowlane w zakresie termomodernizacji budynku przy ul. Dąbrowskiego - segm. D robota budowlana II kwartał 2019 r. 284 000,00 zł Przetarg nieograniczony
28 Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych  do AAS dla jednostek  organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej  dostawa II kwartał 2019 r. 10 000,00 zł Przetarg nieograniczony
29 Sukcesywna dostawę odczynników chemicznych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej   dostawa II kwartał 2019 r. 75 000,00 zł Przetarg nieograniczony
30 Sukcesywna dostawę specjalistycznych odczynników chemicznych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej   dostawa II kwartał 2019 r. 70 000,00 zł Przetarg nieograniczony
31 Usługa drukarska usługa II kwartał 2019 r. 25 000,00 zł Przetarg nieograniczony
32 Dostawa frezarki CNC dostawa III kwartał 2019 r. 240 000,00 zł Przetarg nieograniczony
33 Dostawa serwerów dostawa III kwartał 2019 r. 30 000, 00 zł  Przetarg nieograniczony
34 Dostawa sprzętu i urządzeń laboratoryjnych dostawa III kwartał 2019 r. 100 000,00 zł Przetarg nieograniczony
35 Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania (jednostki centralne, zestawy komputerów stacjonarnych, monitory, komputery przenośne, drukarki, skanery, urządzenia wielofunkcyjne, oraz drobny sprzęt komputerowy).  dostawa III kwartał 2019 r. 220 000,00 zł   Przetarg nieograniczony
36 Dostawa tablic multimedialnych, ekranów, projektorów, rzutników oraz lamp do projektorów i rzutników dostawa III kwartał 2019 r. 35 000,00 zł  Przetarg nieograniczony
37 Dostawa urządzeń sieciowych. dostawa III kwartał 2019 r. 20 000,00 zł   Przetarg nieograniczony
38 Prace budowlane w budynku Wydziału Budownictwa robota budowlana III kwartał 2019 r. 178 000,00 zł Przetarg nieograniczony
39 Prace remontowe na I i II piętrze DS. 7 HERKULES robota budowlana III kwartał 2019 r. 479 000,00 zł Przetarg nieograniczony
40 Prace remontowe w zakresie budynków Wydziału Zarządzania robota budowlana III kwartał 2019 r. 419 000,00 zł Przetarg nieograniczony
41 Prace remontowe w zakresie obiektów przy ul. Brzeźnickiej robota budowlana III kwartał 2019 r. 115 000,00 zł Przetarg nieograniczony
42 Roboty budowlane na IV piętrze budynku Biblioteki Głównej PCz - al.. Armii Krajowej 36 robota budowlana III kwartał 2019 r. 65 000,00 zł Przetarg nieograniczony
43 Usługa drukarska usługa III kwartał 2019 r. 25 000,00 zł Przetarg nieograniczony
44 Dostawa energii elektrycznej do zasilania obiektów Politechniki Częstochowskiej dostawa IV kwartał 2019 r. 2 000 000,00 zł Przetarg nieograniczony
45 Dostawa serwerów dostawa IV kwartał 2019 r. 30 000,00 zł  Przetarg nieograniczony
46 Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania (jednostki centralne, zestawy komputerów stacjonarnych, monitory, komputery przenośne, drukarki, skanery, urządzenia wielofunkcyjne, oraz drobny sprzęt komputerowy).  dostawa IV kwartał 2019 r. 220 000,00 zł  Przetarg nieograniczony
47 Dostawa tablic multimedialnych, ekranów, projektorów, rzutników oraz lamp do projektorów i rzutników dostawa IV kwartał 2019 r. 35 000,00 zł  Przetarg nieograniczony
48 Dostawa urządzeń sieciowych. dostawa IV kwartał 2019 r. 20 000,00 zł  Przetarg nieograniczony
49 Okresowe przeglądy, konserwacja i diagnostyka instalacji ochrony przeciwpożarowej, systemu oddymiania pionów klatek schodowych, instalacji oświetlenia ewakuacyjnego oraz dźwiękowego systemu ostrzegania w budynkach  Politechniki Częstochowskiej usługa IV kwartał 2019 r. 175 000,00 zł Przetarg nieograniczony
50 Prace remontowe w pomieszczeniach budynku Wydziału Elektrycznego robota budowlana IV kwartał 2019 r. 162 000,00 zł Przetarg nieograniczony
51 Usługa dostępu do sieci PIONIER dla Politechniki Częstochowskiej usługa IV kwartał 2019 r. 564 000,00 zł zamówienie z wolnej ręki
52 Usługa drukarska usługa IV kwartał 2019 r. 25 000,00 zł Przetarg nieograniczony
53 Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie przebudowy budynku C Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki usługa IV kwartał 2019 r. 142 000,00 zł Przetarg nieograniczony
54 Wykonanie I etapu prac remontowych dot. zabezpieczeń p.poż. - DS. 5 MALUCH robota budowlana IV kwartał 2019 r. 925 000,00 zł Przetarg nieograniczony
55 Dostawa sprzętu i urządzeń laboratoryjnych dostawa VI kwartał 2019 r. 50 000,00 zł Przetarg nieograniczony

Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 2019

L.p.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

  Orientacyjna wartość zamówienia PLN(netto) 

Przewidywany tryb ustawy lub inna procedura

1

Specjalistyczne oprogramowanie

dostawy

III kwartał 2019

47 215,45 zł

Przetarg nieograniczony

2

Lidar 360º  dalekiego zasięgu

dostawy

III kwartał 2019

32 520,33 zł

Przetarg nieograniczony

3

Lidar 2D średniego zasięgu

dostawy

III kwartał 2019

6 666,67 zł

Przetarg nieograniczony

4

Lidar 2D bliskiego zasięgu

dostawy

III kwartał 2019

3 902,44 zł

Przetarg nieograniczony

5

Kamera IP

dostawy

III kwartał 2019

813,01 zł

Przetarg nieograniczony

6

Układ zasilający

dostawy

III kwartał 2019

2 764,23 zł

Przetarg nieograniczony

7

System gaśniczy do zamontowania w samochodzie elektrycznym

dostawy

III kwartał 2019

2 113,82 zł

Przetarg nieograniczony

8

Mobilny system akwizycji i archiwizacji strumieni danych pomiarowych

dostawy

III kwartał 2019

16 829,26 zł

Przetarg nieograniczony

9

System pomiarowy Aramis Adjustablebase

dostawy

III kwartał 2019

211 382,11 zł

Przetarg nieograniczony

10

Dostawa systemu do pomiaru i respiracji gleby

dostawa

III kwartał 2019 r.

100 000,00 zł

Przetarg nieograniczony

11

Dostawa twardościomierza

dostawa

III kwartał 2019 r.

150 000,00 zł

Przetarg nieograniczony

12

Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych  do AAS dla jednostek  organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej

dostawa

III kwartał 2019 r.

10 000,00 zł

Przetarg nieograniczony

13

Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej 

dostawa

III kwartał 2019 r.

75 000,00 zł

Przetarg nieograniczony

14

Sukcesywna dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej 

dostawa

III kwartał 2019 r.

70 000,00 zł

Przetarg nieograniczony

15

Dostawa serwerów

dostawa

III kwartał 2019 r.

30 000,00 zł

Przetarg nieograniczony

16

Dostawa sprzętu i urządzeń laboratoryjnych

dostawa

III kwartał 2019 r.

100 000,00 zł

Przetarg nieograniczony

17

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania (jednostki centralne, zestawy komputerów stacjonarnych, monitory, komputery przenośne, drukarki, skanery, urządzenia wielofunkcyjne, oraz drobny sprzęt komputerowy).

dostawa

III kwartał 2019 r.

220 000,00 zł

Przetarg nieograniczony

18

Dostawa tablic multimedialnych, ekranów, projektorów, rzutników oraz lamp do projektorów i rzutników

dostawa

III kwartał 2019 r.

35 000,00 zł

Przetarg nieograniczony

19

Dostawa urządzeń sieciowych.

dostawa

III kwartał 2019 r.

20 000,00 zł

Przetarg nieograniczony

20

Remont instalacji sygnemu sygnalizacji pożaru DS. Herkules

robota budowlana

III kwartał 2019 r.

107 959,15 zł

Przetarg nieograniczony

21

Usługa drukarska

usługa

III kwartał 2019 r.

25 000,00 zł

Przetarg nieograniczony

22

Przebudowa pomieszczeń i ciągu komunikacyjnego na potrzeby pomieszczeń Biura Dziekana Wydziału Elektrycznego

robota budowlana

III kwartał 2019r.

162 000,00 zł

Przetarg nieograniczony

23

Roboty budowlane w zakresie termomodernizacji budynku przy ul. Dąbrowskiego - segm. D

robota budowlana

III kwartał 2019r.

284 000,00 zł

Przetarg nieograniczony

24

Prace remontowe w budynku przy ul. Dąbrowskiego 73 (segm. E)

robota budowlana

III kwartał 2019r.

130 000,00 zł

Przetarg nieograniczony

25

Prace remontowe w zakresie budynków Wydziału Zarządzania

robota budowlana

III kwartał 2019r.

419 000,00 zł

Przetarg nieograniczony

26

Prace remontowe na I i II piętrze DS. 7 HERKULES

robota budowlana

III kwartał 2019r.

479 000,00 zł

Przetarg nieograniczony

27

Przebudowa pomieszczeń w budynnku Hotelu Asystenckiego

robota budowlana

III kwartał 2019r.

240 000,00 zł

Przetarg nieograniczony

28

Prace remontowe w zakresie zewnętrzne instalacji kanalizacji sanitarnej PCz

robota budowlana

III kwartał 2019r.

94 000,00 zł

Przetarg nieograniczony

29

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie przebudowy budynku na potrzeby Archiwum PCz

usługa

III kwartał 2019r.

170 000,00 zł

Przetarg nieograniczony

30

Meble

dostawy

III-IV kwartał 2019

60 000,00 zł

Przetarg nieograniczony

31

Gadżety reklamowe

dostawy

III-IV kwartał 2019

60 000,00 zł

Przetarg nieograniczony

32

Artykuły biurowe

dostawy

III-IV kwartał 2019

400 000,00 zł

Przetarg nieograniczony

33

Usługa tłumaczeń i korekt językowych

usługa

III-IV kwartał 2019

150 000,00 zł

Przetarg nieograniczony

34

zakup licencji, oprogramowania, modułów

dostawy

IV kwartał 2019

849 299,26 zł

Przetarg nieograniczony

35

Drukarki 3D

dostawy

IV kwartał 2019

100 000,00 zł

Przetarg nieograniczony

36

usługi wdrożeniowe i konfiguracyjne, usługi maintanance i suportu

usługa

IV kwartał 2019

385 156,94 zł

Przetarg nieograniczony

37

Dostawa frezarki CNC

dostawa

IV kwartał 2019 r.

240 000,00 zł

Przetarg nieograniczony

38

Dostawa serwerów

dostawa

IV kwartał 2019 r.

30 000,00 zł

Przetarg nieograniczony

39

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania (jednostki centralne, zestawy komputerów stacjonarnych, monitory, komputery przenośne, drukarki, skanery, urządzenia wielofunkcyjne, oraz drobny sprzęt komputerowy).

dostawa

IV kwartał 2019 r.

220 000,00 zł

Przetarg nieograniczony

40

Dostawa tablic multimedialnych, ekranów, projektorów, rzutników oraz lamp do projektorów i rzutników

dostawa

IV kwartał 2019 r.

35 000,00 zł

Przetarg nieograniczony

41

Dostawa urządzeń sieciowych.

dostawa

IV kwartał 2019 r.

20 000,00 zł

Przetarg nieograniczony

42

Przebudowa pomieszczeń na potrzeby serwerowni

robota budowlana

IV kwartał 2019 r.

2 350 000,00 zł

Przetarg nieograniczony

43

Okresowe przeglądy, konserwacja i diagnostyka instalacji ochrony przeciwpożarowej, systemu oddymiania pionów klatek schodowych, instalacji oświetlenia ewakuacyjnego oraz dźwiękowego systemu ostrzegania w budynkach  Politechniki Częstochowskiej

usługa

IV kwartał 2019 r.

175 000,00 zł

Przetarg nieograniczony

44

Usługa dostępu do sieci PIONIER dla Politechniki Częstochowskiej

usługa

IV kwartał 2019 r.

564 000,00 zł

zamówienie z wolnej ręki

45

Usługa drukarska

usługa

IV kwartał 2019 r.

25 000,00 zł

Przetarg nieograniczony

46

Roboty budowlane na IV piętrze budynku Biblioteki Głównej PCz - al.. Armii Krajowej 36

robota budowlana

IV kwartał 2019r.

65 000,00 zł

Przetarg nieograniczony

47

Przebudowa pomieszczeń na I piętrze segm. B i C oraz pomieszczeń na parterze segm. B budynku głównego przy ul. Dąbrowskiego

robota budowlana

IV kwartał 2019r.

609 000,00 zł

Przetarg nieograniczony

48

Prace remontowe w pomieszczeniach budynku Wydziału Elektrycznego

robota budowlana

IV kwartał 2019r.

162 000,00 zł

Przetarg nieograniczony

49

Roboty budowlane w zakresie budynku Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

robota budowlana

IV kwartał 2019r.

569 000,00 zł

Przetarg nieograniczony

50

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie przebudowy budynku C Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki

usługa

IV kwartał 2019r.

142 000,00 zł

Przetarg nieograniczony

51

Dostawa sprzętu i urządzeń laboratoryjnych

dostawa

VI kwartał 2019 r.

50 000,00 zł

Przetarg nieograniczony