Centrum Zarządzania Projektami

Ogłoszenie

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza konkurs Szybka Ścieżka 1/1.1.1/2021 

Działanie skierowany jest do podmiotów planujących realizację projektów badawczo-rozwojowych. Celem projektów jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej. Konkurs jest podzielony na dwie rundy. Do udziału w konkursie mogą przystąpić przedsiębiorstwa oraz jednostki naukowe w ramach konsorcjum. Konkurs bez ograniczeń tematycznych. Projekty muszą być realizowane poza województwem mazowieckim (kategoria regionów słabiej rozwiniętych).

Autor: WebAdmin, 18.02.2021

Ogłoszenie

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) ogłasza nabór wniosków na

Wspólne projekty badawcze pomiędzy Polską a Włochami – CANALETTO.

Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez uprawnionych Wnioskodawców z Polski i partnerów z Włoch.

Granty NAWA przeznaczone są na wsparcie mobilności polsko-włoskich zespołów badawczych.

Autor: WebAdmin, 08.02.2021

Ogłoszenie

Szanowni Państwo, 
W związku mającymi miejsce zmianami organizacyjnymi, a co za tym idzie zmianami zakresu pełnomocnictw prorektorów ds.  Nauki oraz ds.  Rozwoju,  uprzejmie proszę o kierowanie wszelkiej korespondencji dotyczącej projektów badawczych finansowanych z Narodowego Centrum Nauki do Centrum Zarządzania Projektami.
Od dnia 01.01.2021 wszystkie projekty badawcze finansowe przez NCN będą koordynowanie przez pion prorektora ds.  Rozwoju.

Autor: WebAdmin, 18.01.2021

Ogłoszenie

Międzynarodowa sieć CHIST-ERA ogłasza konkurs

na międzynarodowe projekty badawcze  z następujących obszarów tematycznych:

1Advanced Brain-Computer Interfaces for Novel Interactions,

2. Towards Sustainable ICT.

 O finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 3 krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

Autor: WebAdmin, 08.01.2021

Ogłoszenie

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs Weave-UNISONO na międzynarodowe projekty badawcze o wyróżniającym się poziomie naukowym, dla których wnioski wspólne będą składane i oceniane w zagranicznych instytucjach partnerskich jako agencjach wiodących.

Konkurs Weave-UNISONO jest organizowany w ramach programu Weave, który ma na celu uproszczenie procedur składania i wyboru projektów badawczych angażujących badaczy z dwóch lub trzech krajów/regionów europejskich. Program oparty jest na procedurze agencji wiodącej, co w praktyce oznacza, że wspólne, międzynarodowe projekty badawcze oceniane są tylko w jednej instytucji – agencji wiodącej – właściwej dla jednego z uczestniczących w danym projekcie zespołów, w obrębie konkursu stanowiącego stały element jej oferty.

Autor: WebAdmin, 05.01.2021

Strony