Centrum Zarządzania Projektami

Ogłoszenie

PROGRAM LIFE 2020

Program LIFE to instrument finansowy Unii Europejskiej poświęcony wyłącznie współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony i poprawy jakości środowiska oraz wpływu człowieka na klimat i dostosowania się do jego zmian. Jego głównym celem jest wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja unijnej polityki w tym zakresie, a także identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących środowiska w tym przyrody.

Obszary priorytetowe programu LIFE to:

- ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami
- przyroda i różnorodność biologiczna
- zarządzanie i informacja w zakresie środowiska
- ograniczenie wpływu człowieka na klimat
- dostosowanie się do skutków zmian klimatu
- zarządzanie i informacja w zakresie klimatu.

Terminy składania LIFE 2020

  • Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami   ostateczny termin złożenia koncepcji projektu: 14.07.2020 r.
  • Przyrody i różnorodności biologiczna – ostateczny termin złożenia koncepcji projektu: 16.07.2020 r.
  • Zarządzanie i informacja w zakresie środowiska – ostateczny termin złożenia koncepcji projektu: 16.07.2020 r.
  • Projekty zintegrowane w ramach podprogramu Środowisko - termin przesłania koncepcji projektu: 6.10.2020 r.
  • Projekty pomocy technicznej w ramach podprogramu działań na rzecz środowiska - termin składania: 16.07.2020 r.

Wszelkie informacje o programie można znaleźć na stronie: http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-zagraniczne/instrument-finansowy-life/

 

Autor: WebAdmin, 07.07.2020

Ogłoszenie

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło otwarty nabór wniosków na projekty realizowane w ramach GlobalStars w Inicjatywie EUREKA.

Celem konkursu jest wspieranie międzynarodowej współpracy w badaniach i rozwoju.

Zakres konkursu (obszary tematyczne, w których uczestniczy NCBR):
Bez ograniczeń tematycznych. Projekty muszą być ukierunkowane rynkowo, czyli przewidywać opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi i muszą mieć cywilny cel.

Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie:
Singapur (partner obowiązkowy), Austria, Estonia, Region Flandrii (Belgia), Hiszpania, Holandia, Kanada, Republika Korei, RPA, Szwajcaria, Turcja, Ukraina, Węgry oraz Wielka Brytania.

Data otwarcia naboru wniosków: 8 czerwca 2020 r.

Data zamknięcia naboru wniosków: 15 października 2020 r., godz. 17.00 CET

więcej informacji: https://bip.ncbr.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci/aktualnosci-szczegoly/news/otwarcie-naboru-wnioskow-w-konkursie-globalstars-63581/

Autor: WebAdmin, 06.07.2020

Ogłoszenie

Inicjatywa CORNET

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło międzynarodowy konkurs pt. Inicjatywa CORNET na projekty badawcze.

Badania na potrzeby danej branży (ang. Collective Research) są badaniami przeprowadzanymi na użytek szerokiej grupy przedsiębiorstw, w szczególności mikro, małych i średnich (MŚP). Badania są inicjowane przez zrzeszenia branżowe przedsiębiorstw i przeprowadzane przez wyspecjalizowane jednostki naukowe działające na rzecz konkretnego sektora przemysłowego. Obejmują głównie prace rozwojowe.

Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się za pomocą systemu elektronicznego dostępnego na stronie internetowej: https://www.cornet.online/

Wniosek międzynarodowy składany jest przez lidera konsorcjum w imieniu międzynarodowego konsorcjum badawczego.

Więcej informacji: https://bip.ncbr.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci/aktualnosci-szczegoly/news/inicjatywa-cornet-otwarcie-naboru-wnioskow-w-30-konkursie-63981/

Równolegle do wniosku międzynarodowego, polski Wnioskodawca (zrzeszenie będące partnerem międzynarodowego konsorcjum badawczego) składa do NCBR wniosek krajowy o dofinansowanie projektu.

Termin składania wniosków krajowych w wersji elektronicznej upływa 30 września 2020 r. oraz w wersji papierowej 7 października 2020 r.

Autor: WebAdmin, 06.07.2020

Ogłoszenie

Konkurs „Rzeczy są dla ludzi” 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nowy konkurs „Rzeczy są dla ludzi”, który zakłada finansowanie badań przemysłowych, prac rozwojowych
i prac przedwdrożeniowych realizowanych przez:

  • jednostki naukowe;
  • przedsiębiorstwa;
  • konsorcja składające się z ww. podmiotów (maksymalnie 4).

Celem konkursu jest wybranie do dofinansowania projektów, które w największym stopniu przyczynią się do poprawy jakości i zapewnienia niezależności życia osób ze szczególnymi potrzebami.

Alokacja przeznaczona na realizację projektów wyłonionych w konkursie wynosi 40 mln zł.

Nabór wniosków o dofinansowanie prowadzony jest od 8 czerwca do 25 września 2020 roku (do godziny 16:00).

Link do konkursu: https://www.ncbr.gov.pl/programy/programy-krajowe/rzeczysadlaludzi/

Centrum Zarządzania Projektami przypomina, że chęć aplikowania w konkursie należy zgłosić projekt przez stronę Centrum Zarządzania Projektami: http://pcz.pl/pl/czp/zgloszenie-projektu.

Autor: WebAdmin, 06.07.2020

Ogłoszenie

Konkurs Profesura Gościnna

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłasza nowy program - Profesura Gościnna NAWA. Program oferuje uczelniom i innym jednostkom naukowym długookresowy pakiet finansowy z NAWA na zaproszenie zagranicznego naukowca o światowej renomie oraz dofinansowanie badań podstawowych z środków Narodowego Centrum Nauki.

Celem programu Profesura Gościnna NAWA jest wspieranie najwyższej jakości działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej prowadzonej przez polskie jednostki akademickie i naukowe, poprzez włączenie w te działania zagranicznych naukowców światowej klasy.

Program skierowany jest do wybranych instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki m. in. polskich uczelni, instytutów naukowych i instytutów badawczych. Będą one mogły zaprosić do Polski wybitnych specjalistów z priorytetowych dla siebie obszarów tematycznych, którzy w znaczący sposób rozwiną badania naukowe o przełomowym charakterze, wzmocnią działalność dydaktyczną oraz wesprą te instytucje w przygotowywaniu aplikacji o prestiżowe granty.

W ramach programu możliwe będzie zatrudnienie na okres 36-48 miesięcy naukowców o wybitnym dorobku międzynarodowym, pochodzących z różnych krajów na świecie, oraz stworzenie dla nich grupy projektowej.

Program przewiduje również możliwość uwzględnienia kosztów badań naukowych z zakresu badań podstawowych (tzw. komponent badawczy) finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki.

Pierwsza edycja programu otwarta jest dla dziedzin nauk humanistycznych, społecznych i teologicznych. Edycje dla pozostałych dziedzin nauki NAWA ogłosi w kolejnych latach.

Nabór wniosków jest prowadzony od 1 czerwca 2020 roku do 31 lipca 2020 roku.

więcej informacji na stronie:  https://nawa.gov.pl/naukowcy/profesura-goscinna-nawa

Autor: WebAdmin, 04.06.2020

Strony