Centrum Zarządzania Projektami

POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA UCZELNIĄ DOSTĘPNĄ

Z przyjemnością informujemy, że projekt ogólnouczelniany pn. „Politechnika Częstochowska uczelnią dostępną” znalazł się na 9 miejscu (ex aequo z 5 innymi projektami) listy 33 wniosków pozytywnie ocenionych i otrzymał dofinansowanie w wysokości 3 984 272,18 zł w ramach konkursu "Uczelnia dostępna", organizowanego przez NCBiR. Projekt dotyczy realizacji działań mających na celu likwidację barier w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym i jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Autor: WebAdmin, 26.10.2020

Ogłoszenie

Program „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło nowy konkurs pt. „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”

Przedmiotem programu jest wsparcie studenckich kół naukowych działających w ramach uczelni w:

  1. prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych, w szczególności mających na celu tworzenie lub modernizację technologii, lub rozwiązań technicznych, i w promocji ich wyników,
  2. transferze wyników prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych do sfery gospodarczej,
  3. nabywaniu przez członków tych kół kompetencji miękkich potrzebnych do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych i promocji ich wyników, w szczególności w zakresie komercjalizacji tych wyników oraz związanego z nimi know-how, pracy w zespole i wystąpień publicznych,
  4. zakupie certyfikatów i licencji niezbędnych w procesie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz know-how związanego z tymi wynikami.

Autor: WebAdmin, 23.10.2020

Ogłoszenie

Konkurs Welcome to Poland

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nowy konkurs pt. „Welcome to Poland”.

Celem głównym Programu jest umiędzynarodowienie polskich instytucji szkolnictwa wyższego i nauki poprzez finansowanie projektów związanych z:

  • budowaniem potencjału Wnioskodawców w zakresie umiędzynarodowienia;
  • budowaniem potencjału Wnioskodawców w zakresie przyjmowania i obsługi zagranicznych studentów, doktorantów, kadry dydaktycznej i naukowej;
  • promowaniem Wnioskodawców na arenie międzynarodowej, w szczególności poprzez współpracę z zagranicznymi absolwentami.

Autor: WebAdmin, 22.10.2020

Ogłoszenie

Webinarium dotyczące Programu Spinaker – Intensywne Międzynarodowe Programy Kształcenia

Wszystkie osoby, które chciałyby aplikować w nowym konkursie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej zapraszamy na Webinarium dotyczące Programu Spinaker. Spotkanie odbędzie się on-line 28 października w godzinach 12.00 – 14.00. Jak informuje NAWA spotkanie poprowadzi dr Monika Miedzik, która opowie o założeniach Programu oraz odpowie na Państwa pytania.

Autor: WebAdmin, 20.10.2020

Ogłoszenie

Konkurs Spinaker – Intensywne Międzynarodowe Programy Kształcenia

 

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nowy konkurs pt. „Spinaker – Intensywne Międzynarodowe Programy Kształcenia”.

Program „Spinaker – Intensywne Międzynarodowe Programy Kształcenia” to nowa propozycja dla polskich uczelni i jednostek naukowych, która jest odpowiedzią na zapotrzebowanie tych instytucji w zakresie tworzenia intensywnych międzynarodowych programów kształcenia, możliwych do realizacji formie zdalnej.

Każdy z projektów musi zawierać tworzenie, wdrożenie i przeprowadzenie co najmniej jednego intensywnego międzynarodowego programu kształcenia.

Intensywny międzynarodowy program kształcenia to krótka (od 30 do 150 godzin dydaktycznych) forma kształcenia przeznaczona dla studentów lub doktorantów z zagranicy realizowana w formule, np.: szkoły letniej lub zimowej, kursów specjalistycznych, szkoleń czy wizyt studyjnych lub zaangażowania profesorów z zagranicy. 

Autor: WebAdmin, 30.09.2020

Strony