Centrum Zarządzania Projektami

Ogłoszenie

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkurs na realizację pojedynczego działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego MINIATURA 5.

W ramach konkursu MINIATURA 5 można wnioskować o przyznanie środków na realizację badań wstępnych lub pilotażowych, kwerendy, stażu, wyjazdu badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego. Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego, planowanego do złożenia w konkursach NCN lub w innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych.

Autor: WebAdmin, 04.05.2021

Ogłoszenie

PHC Polonium – otwarty nabór wniosków!

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zaprasza do składania wniosków na wspólne projekty badawcze pomiędzy Polską a Francją PHC Polonium. Granty wspierają mobilność naukowców realizujących projekty badawcze w zespołach polsko-francuskich. Finansowanie jest przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i pobytów polskich naukowców w kraju partnera. 

Autor: WebAdmin, 23.04.2021

Ogłoszenie

Kadra dydaktyczna dla projektowania uniwersalnego

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, ogłasza konkurs na działania podnoszące kompetencje dydaktyczne kadry uczelni.

Celem konkursu jest podniesienie kompetencji dydaktycznych kadry uczelni
w zakresie projektowania uniwersalnego tak, aby zapewnić wysoką jakość kształcenia studentów w tym obszarze. Wnioskodawcą projektu może być wyłącznie uczelnia.

Autor: WebAdmin, 20.04.2021

Ogłoszenie

INFOSTRATEG (II konkurs)

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłasza II konkurs

w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Zaawansowane technologie informacyjne, telekomunikacyjne
i mechatroniczne” – INFOSTRATEG.

Autor: WebAdmin, 20.04.2021

Ogłoszenie

Wspólne projekty badawcze między
Polską a Niemcami

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej – NAWA (Polska) oraz Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (Niemcy) zapraszają do składania wniosków w ramach wymiany bilateralnej naukowców pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec.

Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez uprawnionych Wnioskodawców z Polski i partnerów z Niemiec.

Środki na Projekty w ramach naboru są przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i pobytów naukowców, z wyłączeniem finansowania samych badań. Finansowanie prowadzonych badań musi być zagwarantowane z innych źródeł.

Autor: WebAdmin, 19.04.2021

Strony