Warunki i Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Politechniki Częstochowskiej

Warunki i tryb rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Politechniki Częstochowskiej są zgodnie z uchwałą nr 21/2020/2021 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 24 lutego 2021 r.

Rekrutacja krok po kroku

Jak zostać doktorantem Szkoły Doktorskiej Politechniki Częstochowskiej

KROK 1

Zarejestruj się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK), dostępnym pod adresem https://rekrutacja.pcz.pl

Rejestracja kandydatów do szkoły doktorskiej jest prowadzona w systemie IRK od 9 sierpnia 2021 od godziny 8:00 do 27 sierpnia 2021 do godziny 23:59.

KROK 2

Wypełnij podanie o przyjęcie do szkoły doktorskiej.

KROK 3

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej w wysokości 150 zł na wskazany w systemie nr konta.

KROK 4

Wybierz dyscyplinę w ramach której będziesz ubiegać się o przyjęcie do szkoły doktorskiej.

KROK 5

Wydrukuj z systemu IRK podanie o przyjęcie na szkoły doktorskiej, podpisz i złóż razem z oryginałem potwierdzenia uiszczenia opłaty rekrutacyjnej oraz z kompletem wymaganych dokumentów w biurze administracyjnym szkoły doktorskiej w godzinach dyżurowania. Dokumenty możesz również przesłać pocztą za potwierdzeniem odbioru. Pamiętaj, że liczy się data wpływu dokumentów do biura administracyjnego szkoły doktorskiej. Dokumenty, które składasz muszą być kompletne i poprawnie wypełnione! Drogą pocztową przyjmujemy kserokopie dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza lub organ wydający dany dokument. 

KROK 6

Dokumenty można składać w biurze administracyjnym szkoły doktorskiej w terminie od 17 do 31 sierpnia 2021 r. w godzinach 10.00 – 13.00.

Kandydat, który nie złoży kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie nie zostanie dopuszczony do postępowania rekrutacyjnego.

KROK 7

Po złożeniu kompletu dokumentów prowadzone jest postępowanie rekrutacyjne, którego terminy dla poszczególnych dyscyplinach przedstawiono w tabeli:

Dyscyplina

Termin przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego

Miejsce przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego

informatyka techniczna
i telekomunikacja

6.09.2021 r., godz. 10:00

Politechnika Częstochowska
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
Sala Senatu
pokój nr 121
II piętro

nauki o zarządzaniu
i jakości

7.09.2021 r., godz. 10:00

inżynieria mechaniczna

8.09.2021 r., godz. 10:00

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

9.09.2021 r., godz. 10:00

inżynieria materiałowa

10.09.2021 r., godz. 10:00

automatyka, elektronika
i elektrotechnika

13.09.2021 r., godz. 10:00

Wyniki postępowania rekrutacyjnego zostaną ogłoszone 17.09.2020 r. i udostępnione poprzez system IRK oraz w biurze administracyjnym szkoły doktorskiej.

KROK 8

Po procesie immatrykulacji będziesz mógł zalogować się i zapoznać z  systemem USOSweb, który jest dostępny pod adresem https://usosweb.pcz.pl - logując się użyj nazwy użytkownika i hasła takiego, jak w systemie IRK.

Wykaz dokumentów, które należy złożyć bądź przesłać pocztą za potwierdzeniem odbioru do Biura Administracyjnego Szkoły doktorskiej (ul. J.H. Dąbrowskiego 69, 42-200 Częstochowa, II piętro, pokój 209) do 31.08.2021 r:

 1. podanie o przyjęcie do szkoły doktorskiej wygenerowane z systemu IRK;
 2. oryginał potwierdzenia uiszczenia opłaty rekrutacyjnej;
 3. podpisany przez kandydata autoreferat (maksymalnie 4 strony A4, czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5) zawierający m.in.:
 • opis sprecyzowanego zagadnienia badawczego z uwzględnieniem kryteriów zawartych w załączniku nr 2a do niniejszych zasad,
 • opis tematyki rozprawy doktorskiej w przypadku kandydata będącego uczestnikiem studiów doktoranckich w Politechnice Częstochowskiej, inny niż temat zagadnienia badawczego proponowanego do realizacji w ramach kształcenia w szkole doktorskiej,
 • opis aktywności naukowej uwzględniający m.in. publikacje naukowe, udział
  w konferencjach naukowych i projektach badawczych,
 • informację o ukończonych kursach i zdobytych certyfikatach;
 1. absolwenci zagranicznych szkół wyższych składają oryginał dyplomu ukończenia studiów wyższych, a w przypadku dyplomu, który zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi podlega uznaniu w trybie nostryfikacji również zaświadczenie wydane przez jednostkę dokonującą nostryfikacji dyplomu potwierdzające równoważność dyplomu uzyskanego za granicą z dyplomem ukończenia studiów wyższych w kraju;
 2. opinię kierownika dyscypliny dotyczącą możliwości realizacji zaproponowanego zagadnienia badawczego;
 3. dokument tożsamości (np. dowód osobisty, paszport, karta Polaka) oryginał do wglądu;
 4. kopia dyplomów ukończenia studiów I i II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, potwierdzona za zgodność z oryginałem;
 5. kopię dokumentu potwierdzającego zmianę nazwiska (dotyczy osób posiadających dyplom wystawiony na nazwisko inne niż na podaniu o przyjęcie do szkoły doktorskiej) oryginał do wglądu;
 6. trzy zdjęcia, na jasnym tle bez nakrycia głowy (45 mm x 65 mm);
 7. kopie certyfikatów potwierdzających znajomość języków obcych;
 8. kopie maksymalnie 6 certyfikatów potwierdzających znajomość specjalistycznych programów komputerowych, ukończonych studiów podyplomowych oraz kursów związanych z dyscypliną, w ramach której prowadzona jest rekrutacja do szkoły doktorskiej (potwierdzone za zgodność z oryginałem) – o ile kandydat je posiada;
 9. oświadczenia o nieposiadaniu stopnia naukowego doktora;
 10. oświadczenia o zatrudnieniu jako nauczyciel akademicki lub pracownik naukowy na warunkach określonych art. 209 ust.10 ustawy;
 11. oświadczenia o rozpoczęciu kształcenia w jednej szkole doktorskiej zgodnie z art. 200 ust. 7 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 12. zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji oraz kształcenia w szkole doktorskiej zgodnie z formularzem wygenerowanym z systemu podczas rejestracji. 
 13. wniosek o udzielenie wsparcia w procesie rektutacji (dot. Osób z niepełnosprawnością lub chorobą przewlekłą).

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest przez komisje rekrutacyjne odrębnie dla każdej z dyscyplin, w których odbywa się rekrutacja do szkoły doktorskiej.

Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone dwuetapowo:

 1. etap I polega na sprawdzeniu kompletności złożonych w biurze administracyjnym szkoły doktorskiej dokumentów, a także na ocenie opisu sprecyzowanego zagadnienia badawczego  i opinii kierownika dyscypliny dotyczącej możliwości jego realizacji.

Warunkiem zakwalifikowania kandydata do etapu II postępowania rekrutacyjnego jest uzyskanie minimum 30 punktów w etapie I rekrutacji;

 1. etap II polega na ocenie doświadczenia i osiągnięć naukowych kandydata na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej i dostarczonej dokumentacji.

Kryteria oceny osiągnięć Kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym

Lp.

Kryterium

Liczba punktów

Maksymalna liczba punktów

Uwagi

etap I

 

 

1.

Sprecyzowane zagadnienie badawcze

 

0÷30

 

30

Ocenie podlega:

 • umiejętność zdefiniowania zagadnienia badawczego wraz ze wskazaniem zamierzonego celu,
 • zgodność zaproponowanego zagadnienia
  z problematyką badawczą w ramach dyscypliny naukowej, w której prowadzona jest rekrutacja,
 • oryginalność proponowanej problematyki.

2.

Opinia kierownika dyscypliny dotycząca możliwości realizacji zaproponowanego zagadnienia badawczego lub w przypadku jego nieobecności opinia komisji rekrutacyjnej dla odpowiedniej dyscypliny

0 lub 10

10

Opinia pozytywna – 10

Opinia negatywna – 0

etap II

 

3.

Rozmowa kwalifikacyjna  dotycząca zagadnień związanych z dyscypliną naukową, w której odbywa się rekrutacja

 

 

0÷20

 

 

20

Przy ustaleniu wyniku rozmowy kwalifikacyjnej bierze się pod uwagę:

 • rozeznanie w podejmowanej problematyce, wiedzę merytoryczną, poprawność językową oraz umiejętność posługiwania się językiem naukowym właściwym dla dyscypliny naukowej, w której ma odbywać się kształcenie:

Bardzo dobra - 20
Dobry plus - 15
Dobry - 10

Dostateczny plus - 8

Dostateczny - 5

Niedostateczny - 0

 

4.

Ukończone studia w zakresie dyscypliny, dla której odbywa się rekrutacja lub dyscyplinie pokrewnej

 

 

0 lub, 3, lub 5

 

5

0 - brak

3 - dyscyplina pokrewna

5 - dyscyplina, w której odbywa się rekrutacja

 

5.

 

Ocena na dyplomie ukończenia studiów I i II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

0 lub 1, lub 3, lub  4

 

4

Bardzo dobra - 4
Dobry plus - 3
Dobry – 1

 

 

6.

Aktywność naukowa
w zakresie dziedziny, dla której odbywa się rekrutacja:

- publikacje naukowe,

- udział w konferencjach

- itp.

 

0÷3

 

3

 

0,5 za aktywność

 

7.

Ukończone kursy i zdobyte certyfikaty (z wyłączeniem kursów i certyfikatów językowych) w zakresie dziedziny, dla której odbywa się rekrutacja

 

0÷3

 

3

 

0,5 za aktywność

 

8.

Znajomość obcego języka nowożytnego potwierdzona certyfikatem

 

0 lub 1, lub 3, lub 5

 

5

certyfikat B2 i wyższy – 5

certyfikat B1 – 3

inny – 1

brak - 0

 

Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów: 80

Warunkiem wpisania kandydata na listę doktorantów przez kierownika szkoły doktorskiej jest uzyskanie przez niego minimum 60 punktów w ramach przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego oraz nie przekroczenie limitu miejsc ustalonych przez rektora.

Wyniki postępowania rekrutacyjnego zostaną ogłoszone 17.09.2021 r i udostępnione poprzez system IRK oraz w biurze administracyjnym szkoły doktorskiej.