Rekrutacja krok po kroku

Jak zostać studentem Politechniki Częstochowskiej 

KROK 1

Zarejestruj się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK), dostępnym pod adresem https://rekrutacja.pcz.pl

KROK 2

Uzupełnij swoje dane osobowe, wskaż dokument uprawniający Cię do podjęcia studiów i wypełnij kwestionariusz ocen.(Wprowadzone do systemu IRK oceny ze świadectwa maturalnego zostaną zweryfikowane z ocenami, które znajdują się w bazie Krajowego Rejestru Egzaminów Maturalnych lub z przekazanymi w późniejszym etapie rekrutacji dokumentami do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej).

KROK 3

Wybierz kierunek studiów. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna, w oparciu o przebieg dotychczasowej edukacji, weryfikuje czy kandydat może podjąć studia na wybranym kierunku.

KROK 4 

Dokonaj opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia w wysokości 85zł za każdy wybrany kierunek studiów na podany w systemie IRK numer rachunku bankowego (inny dla każdego kandydata). Pamiętaj, aby w opisie przelewu podać IDENTYFIKATOR WPŁATY, który jest generowany na blankiecie przelewu z systemu IRK! Po odnotowaniu Twojej wpłaty zostaniesz uwzględniony w procesie rekrutacyjnym.

UWAGA! Pamiętaj o odpowiednio wczesnym dokonaniu opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia, aby Twoja wpłata  mogła ukazać się w systemie IRK przed upływem terminu zapisów tj. 11.09.2019r.
Jeśli dokonałeś wpłaty, a po upływie trzech dni nie została ona odnotowana w systemie IRK, załącz potwierdzenie dokonania opłaty do systemu IRK lub przynieś osobiście do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. 

KROK 5

Wydrukuj z systemu IRK Podanie - kwestionariusz o przyjęcie na studia, podpisz i złóż razem z kompletem wymaganych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w godzinach i miejscu jej dyżurowania.

Dokumenty możesz również przesłać pocztą, najlepiej za potwierdzeniem odbioru. Pamiętaj, że liczy się data wpływu dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.
Dokumenty, które przesyłasz muszą być kompletne i poprawnie wypełnione!
Drogą pocztową przyjmujemy kserokopie dokumentów (świadectwo dojrzałości, dyplom ukończenia studiów) poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza lub organ wydający dany dokument.

KROK 6

Dokumenty można składać do 12.09.2019r. 

Brak dostarczenia dokumentów w wyznaczonym terminie skutkuje nieprzyjęciem na studia. 

KROK 7 

Termin ogłoszenia wykazu osób wpisanych na listę studentów na studia w roku akademickim 2019/2020 - 13.09.2019r.

KROK 8

Po otrzymaniu informacji o wpisie na listę studentów wczytaj w systemie IRK zdjęcie na potrzeby Elektronicznej Legitymacji Studenckiej.

KROK 9

Po procesie immatrykulacji będziesz mógł zalogować się i zapoznać z  systemem USOSweb, który jest dostępny pod adresem https://usosweb.pcz.pl - logując się użyj nazwy użytkownika i hasła takiego jak w systemie IRK.

KROK 10

Dokonaj opłaty za legitymację oraz indeks na podany w systemie USOSweb numer Twojego indywidualnego rachunku bankowego.

KROK 11

Dokonaj opłaty za czesne (w przypadku studiów niestacjonarnych) na podany w systemie USOSweb numer Twojego indywidualnego rachunku bankowego.