Rekrutacja krok po kroku

Rekrutacja krok po kroku

Jak zostać studentem Politechniki Częstochowskiej

KROK 1

Załóż osobiste konto rejestracyjne w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) w terminie od 01.06.2021r. do 18.07.2021r. dostępnym pod adresem https://rekrutacja.pcz.pl

KROK 2

Uzupełnij swoje dane osobowe, wskaż dokument uprawniający Cię do podjęcia studiów i wypełnij kwestionariusz ocen. Wprowadzone do systemu IRK oceny ze świadectwa maturalnego zostaną zweryfikowane po przedłożeniu oryginałów dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (w późniejszym etapie rekrutacji). 
Kandydaci z polską nową maturą (2005-2021) zaznaczają w formularzu tylko egzaminy pisemne.
Wczytaj w systemie IRK zdjęcie na potrzeby Elektronicznej Legitymacji Studenckiej.

KROK 3

Wybierz kierunek studiów. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna, w oparciu o przebieg dotychczasowej edukacji, weryfikuje czy kandydat może podjąć studia na wybranym kierunku.

KROK 4

Dokonaj opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia w wysokości 85zł za każdy wybrany kierunek studiów na podany w systemie IRK numer rachunku bankowego (inny dla każdego kandydata). Pamiętaj, aby w opisie przelewu podać IDENTYFIKATOR WPŁATY (cyfry i nazwa kierunku).  Po odnotowaniu Twojej wpłaty zostaniesz uwzględniony w procesie rekrutacyjnym.
UWAGA! Pamiętaj o odpowiednio wczesnym dokonaniu opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia, aby Twoja wpłata  mogła ukazać się w systemie IRK przed upływem terminu zakwalifikowania tj. 18.07.2021r.
Jeśli dokonałeś wpłaty, a po upływie jednego dnia nie została ona odnotowana w systemie IRK, prześlij potwierdzenie dokonania opłaty na adres Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.  

KROK 5

Sprawdź wyniki zakwalifikowania.
Kandydaci otrzymują wyniki zakwalifikowania w dniu 20.07.2021r. na swoje osobiste konta w systemie IRK.

KROK 6

Wydrukuj z systemu IRK Podanie - kwestionariusz o przyjęcie na studia, podpisz i złóż razem z kompletem wymaganych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w godzinach i miejscu jej dyżurowania.
Przed wydrukowaniem przez kandydata Podania - kwestionariusza o przyjęcie na studia, wgrane zdjęcie musi mieć status „zaakceptowane”.
Dokumenty można składać od 20.07.2021r. do 29.07.2021r.
Dokumenty możesz również przesłać za pośrednictwem poczty polskiej (najlepiej za potwierdzeniem odbioru) lub innej instytucji świadczącej usługi kurierskie.
Dokumenty, które przesyłasz muszą być kompletne i poprawnie wypełnione!
Drogą pocztową przyjmujemy kserokopie dokumentów (świadectwo dojrzałości, dyplom ukończenia studiów) poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza lub organ wydający dany dokument. 

KROK 7 

Termin ogłoszenia wykazu osób wpisanych na listę studentów na studia w roku akademickim 2021/2022 – 30.07.2021r. 
Informacja o wpisie na listę studentów będzie opublikowana na osobistym koncie w systemie IRK.

KROK 8

Po procesie immatrykulacji będziesz mógł zalogować się i zapoznać z  systemem USOSweb, który jest dostępny pod adresem https://usosweb.pcz.pl - logując się użyj nazwy użytkownika i hasła takiego jak w systemie IRK.