Regulamin przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom

Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej Nr 159/2021 z dnia 02.07.2021 w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Częstochowskiej

 

Załącznik nr 1.1a - Kryteria stypendium rektora dla studentów Politechniki Częstochowskiej
Załącznik nr 1.1b - Wykaz dokumentacji potwierdzającej sytuację materialną studenta/doktoranta
Załącznik nr 1.2 - Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń na więcej niż jednym kierunku studiów
Załącznik nr 1.3 - Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze zimowym/letnim* roku akademickiego .../....
Załącznik nr 1.4 - Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim .../....
Załącznik nr 1.5a - Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla studentów Politechniki Częstochowskiej za uzyskaną średnią ocen w roku akademickim .…/.….
Załącznik nr 1.5b - Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla studentów Politechniki Częstochowskiej za osiągnięcia naukowe w roku akademickim .…/.…
Załącznik nr 1.5c - Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla studentów Politechniki Częstochowskiej za osiągnięcia artystyczne w roku akademickim ..…/.…
Załącznik nr 1.5d - Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla studentów Politechniki Częstochowskiej za osiągnięcia sportowe w roku akademickim .…/.…
Załącznik nr 1.6 - Wniosek o przyznanie zapomogi w roku akademickim .…/.…
Załącznik nr 1.7 - Wniosek o ponowne przeliczenie dochodu.
Załącznik nr 1.8 - Oświadczenie studenta o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców.
Załącznik nr 1.9 - Oświadczenie I.
Załącznik nr 1.10 - Zaświadczenie naczelnika Urzędu Skarbowego.
Załącznik nr 1.11 - Oświadczenie II.
Załącznik nr 1.12 - Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu, który został osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki.
Załącznik nr 1.13 - Oświadczenie członka rodziny o braku zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.
Załącznik nr 1.14 - Wezwanie.
Załącznik nr 1.15 - Wniosek o przelanie stypendium na rachunek bankowy.
Załącznik nr 1.16 - Zaświadczenie.
Załącznik nr 1.17 - Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania.