prof. dr inż. Leopold Jeziorski

Leopold Jeziorski urodził się 30 listopada 1931 roku w Jaworznie k. Wielunia. W latach 1948-1952 ukończył Technikum Mechaniczne w Jeleniej Górze, a w latach 1952-1957 odbył studia na Wydziale Metalurgicznym Politechniki Częstochowskiej, zakończone uzyskaniem tytułu magistra inżyniera metalurga o specjalności odlewnictwo. Bezpośrednio po studiach podjął pracę jako asystent w Katedrze Metaloznawstwa macierzystej Uczelni. W 1964 roku uzyskał stopień doktora nauk technicznych na Wydziale Mechanicznym-Technologicznym Politechniki Warszawskiej. W 1974 roku ówczesna Rada Państwa nadała Leopoldowi Jeziorskiemu tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego. Od 1989 roku pracuje na stanowisku profesora zwyczajnego na Wydziale Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej (wcześniej: Wydział Metalurgiczny) Politechniki Częstochowskiej.
 
Opublikowany dorobek prof. Leopolda Jeziorskiego obejmuje ponad 120 pozycji, z czego 90 to rozprawy i artykuły naukowe oraz recenzowane referaty oparte na oryginalnych wynikach badań materiałoznawczych. Około 20% dorobku profesora Jeziorskiego ukazało się w czasopismach zagranicznych.
 
Do oryginalnych osiągnięć prof. Leopolda Jeziorskiego i Jego zespołu - których wyniki weszły do szerokiego obiegu - należy zaliczyć badania przemian fazowych w procesach obróbki cieplnej stopów żelaza, szczególnie stali o podwyższonej i wysokiej wytrzymałości, kinetyki przemian i mechanizmu nawęglania, azotowania i węgloazotowania stali w złożu fluidalnym, stali spawalnych o podwyższonej wytrzymałości.
 
Wymieniona tematyka ma swe szerokie udokumentowania w publikacjach oraz w postaci uzyskanych patentów (21).
 
Do szczególnych osiągnięć prof. Leopolda Jeziorskiego należy zaliczyć wyniki w kształceniu kadry naukowej. Był promotorem 11 pomyślnie ukończonych przewodów doktorskich (aktualnie prowadzi 3 kolejne). Recenzował 35 rozpraw doktorskich w uczelniach krajowych. Przygotował kilkanaście recenzji rozpraw habilitacyjnych oraz kilkanaście opinii kandydatów do tytułu naukowego i na stanowisko profesora. Jako członek Centralnej Komisji ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych w latach 1997-2003 opiniował 72 wnioski kandydatów do tytułu naukowego profesora i na stopień doktora habilitowanego oraz doktora nauk technicznych.
 
Z grona wypromowanych przez prof. Leopolda Jeziorskiego doktorów, trzech uzyskało stopień doktora habilitowanego. Jedna z tych osób otrzymała tytuł naukowy profesora.
 
Do ważnych osiągnięć dydaktycznych profesora Leopolda Jeziorskiego należy zaliczyć kierowanie realizacją ponad 100 prac dyplomowych oraz współautorstwo dwóch skryptów. Na uwagę zasługuje duży, a przede wszystkim indywidualny wkład Profesora w kształtowanie programów i profilu kształcenia absolwentów kierunku metalurgia w krajowych uczelniach wyższych. Przez 12 lat był członkiem zespołu dydaktyczno-programowego przy Ministrze Szkolnictwa Wyższego dla kierunków: metalurgia oraz inżynieria materiałowa.
 
Jest twórcą kierunku inżynieria materiałowa w macierzystej Uczelni. Kierunek ten powstał 13 lat temu, a pełne prawa akademickie uzyskał w 1995 roku.
 
 
 
Od ponad 25 lat prof. Leopold Jeziorski aktywnie uczestniczy w życiu naukowym kraju. Od 1978 roku jest nieprzerwanie członkiem Komitetu Nauki o Materiałach PAN, a od 1982 roku członkiem zarówno Komitetu Nauki o Materiałach, jak i Komitetu Metalurgii PAN. Przez 6 lat był członkiem, a później przewodniczącym Sekcji Inżynierii Powierzchni i Spajania Zespołu TO8 KBN. Od 1997 roku jest członkiem Centralnej Komisji ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych. Od 1988 roku jest również członkiem Zespołu Ekspertów Ministra Edukacji Narodowej ds. inżynierii materiałowej i metalurgii.
 
W latach 1971-1982 pełnił funkcję prorektora ds. nauki Politechniki Częstochowskiej, a w latach 1991-1997 był dziekanem Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej, natomiast w latach 1982-2002 był dyrektorem Instytutu Inżynierii Materiałowej.
 
Działalność naukowa i organizacyjna oraz ugruntowane i szerokie kontakty profesora Leopolda Jeziorskiego z polskimi placówkami naukowymi ukształtowały w Politechnice Częstochowskiej prężny, o zasięgu krajowym, ośrodek badań i kształcenia w obszarze nauki o materiałach i inżynierii materiałowej.
 
Prof. Leopold Jeziorski był współzałożycielem Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego (przez 6 lat zasiadał w Zarządzie Głównym). Najważniejsze osiągnięcia PTM to m.in.: organizowane corocznie (w 2003 r. po raz dziewiąty) ogólnopolskie seminaria: Dobór tematyki badań i kształcenie w inżynierii materiałowej, spełniające ważną rolę integrującą środowiska polskich specjalistów z zakresu inżynierii materiałowej.
 
W latach 1985-2002 prof. Leopold Jeziorski pełnił funkcję prezesa Zarządu Oddziału oraz członka Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce. Przez 6 lat był przewodniczącym Wojewódzkiego Klubu Techniki i Racjonalizacji w Częstochowie.
 
Profesor Jeziorski jest członkiem Rady Programowej czasopism: Archiwum Nauki o Materiałach, Inżynieria Materiałowa (wyd. Sigma), Inżynieria Powierzchni (wyd. Instytutu Mechaniki Precyzyjnej). Czasopisma te są ważnym elementem infrastruktury naukowej w zakresie materiałoznawstwa w Polsce.
 
Osiągnięcia naukowe i organizacyjne prof. Leopolda Jeziorskiego zostały uhonorowane odznaczeniami państwowymi, resortowymi, placówek naukowych (m.in. AGH, Politechniki Śląskiej, Instytutu Mechaniki Precyzyjnej i Politechniki Świętokrzyskiej), nagrodami ministra oraz Medalem Staszica (za wybitne osiągnięcia naukowo-techniczne).

Prof. Leopold Jeziorski zmarł 19 sierpnia 2016 r.
prof. dr inż. Leopold Jeziorski