prof. dr hab. inż. Tadeusz Chmielniak

Prof. Tadeusz Chmielniak urodził się 12 października 1941 r. w Czańcu. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w Kątach wstąpił w r. 1959 na Politechnikę Śląską, na której studiował eksperymentalną specjalność "Energetyka Jądrowa", będącą unikalnym połączeniem wiedzy z dziedziny nauk technicznych i fizyki stosowanej. Dyplom magisterski w specjalności "Inżynieria i Energetyka Jądrowa" uzyskał w r. 1965 i w tym samym roku rozpoczął studia na Wydziale Matematycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, uzyskując stopień magistra nauk matematycznych w r. 1966.

Jeszcze jako student w r. 1964 rozpoczął pracę na stanowisku asystenta - stażysty na Politechnice Śląskiej, na której w r. 1970 obronił pracę doktorską. Kolokwium habilitacyjne złożył w r. 1972. Od r. 1973 Prof. Tadeusz Chmielniak rozpoczyna samodzielną pracę naukową początkowo jako docent a od r. 1982 profesor, budując swój zespół badawczy i szkołę naukową. W tym okresie ukształtował się profil zainteresowań naukowych Prof. T. Chmielniaka, które w dziedzinie nauk podstawowych obejmują teorię profili, palisad i układów łopatkowych, stacjonarne i niestacjonarne przepływy transoniczne oraz przepływy wielofazowe i wieloskładnikowe. W tych dziedzinach Prof. T. Chmielniak uzyskał nowe wyniki dotyczące numerycznych rozwiązań hiperbolicznych zadań początkowo-brzegowych dla stacjonarnych i niestacjonarnych przepływów transonicznych oraz opracował nowe metody numeryczne i uzyskał nowe wyniki eksperymentalne dotyczące przepływów pary wodnej z kondensacją oraz oddziaływania fal uderzeniowych i kondensacyjnych.
 
Cechą charakterystyczną sylwetki naukowej Prof. T. Chmielniaka jest interdyscyplinarność zainteresowań i skuteczne łączenie nauk podstawowych z praktycznymi zastosowaniami ich wyników. Interdyscyplinarność zainteresowań naukowych Prof. T. Chmielniaka przejawia się najpełniej w badaniach dotyczących maszyn przepływowych, gdzie Prof. T. Chmielniak łączy wiedzę z zakresu mechaniki płynów, termodynamiki oraz matematycznych metod modelowania i optymalizacji. W dziedzinie aerotermodynamiki maszyn przepływowych Prof. T. Chmielniak jest znany dzięki nowym modelom przepływu i metodom rozwiązań zadań optymalizacji stopni i grup stopni z uwzględnieniem kryteriów sprawnościowych oraz nowym metodom modelo-wania zagadnień chłodzenia i pracy w zmiennych warunkach turbin gazowych.
 
Zagadnienia aplikacyjne podejmowane przez Prof. T. Chmielniaka to przede wszystkim diagnostyka termiczna siłowni cieplnych, w której nowym elementem jest zastosowanie bilansowania entropowego i analizy opartej o macierze wrażliwości. Wśród zagadnień aplikacyjnych stanowiących oryginalne osiągnięcie naukowe Prof. T. Chmielniaka są także nowe algorytmy analizy termodynamicznej oraz ekologiczno-ekonomicznej złożonych układów energetycznych, w tym zwłaszcza układów wykorzystujących odnawialne i odpadowe źródła energii. Jednym z najnowszych obszarów aktywności naukowej Prof. T. Chmielniaka są teoretyczne i eksperymentalne badania ogniw paliwowych, przy czym warte podkreślenia jest zbudowanie z Jego inicjatywy laboratorium wyposażonego w nowoczesne ogniwo PEM.
 
Profesor T. Chmielniak jest autorem 6 autorskich monografii. Na szczególne podkreślenie zasługuje najnowsza monografia Technologie energetyczne, WNT, 2008, stanowiąca kompendium najbardziej aktualnej wiedzy dotyczącej wszystkich technologii energetycznych, w tym także technologii konwersji energii odnawialnych. Prof. T. Chmielniak jest również współautorem 6 innych monografii, spośród których wymienić można m. in. Obciążenia cieplne turbin parowych, Pełzanie elementów turbin cieplnych.
 
Całość dorobku naukowego Prof. T. Chmielniaka obejmuje autorstwo lub współautorstwo ponad 270 artykułów i komunikatów naukowych poświęconych zagadnieniom dynamiki gazów, aerodynamice maszyn przepływowych, konwersji energii w przepływach oraz nowym technologiom energetycznym. Bibliografię prac Prof. T. Chmielniaka uzupełnia autorstwo 5-ciu i współautorstwo 4 skryptów i podręczników akademickich. Zasługi Prof. T. Chmielniaka dla tworzenia krajowego zasobu monografii z dziedziny energetyki obejmują również recenzje wielu książek wydanych przez czołowe polskie oficyny wydawnicze.
 
Prof. T. Chmielniak jest aktywnym uczestnikiem krajowego i międzynarodowego życia naukowego, o czym świadczy uczestnictwo w ponad 120 konferencjach naukowych, w tym ponad 50 zagranicznych liczących się w świecie konferencjach i seminariach.
 
Prof. T. Chmielniak wniósł szczególne zasługi w kształcenie kadr naukowych pełniąc obowiązki promotora 22 zakończonych i 2 aktualnie wykonywanych na Politechnice Śląskiej rozpraw doktorskich.
 
Prof. T. Chmielniak jest również niestrudzonym animatorem krajowego życia naukowego, przy czym istotną cechą działalności Prof. T. Chmielniaka jest dążenie do upowszechnienia współpracy międzynarodowej i stymulowania wynikającego ze współpracy międzynarodowej efektywnego transferu wiedzy.
 
Na początku lat 70' Prof. T. Chmielniak odbył staż w renomowanym ośrodku MEI w Moskwie w grupie badawczej Prof. M. E. Dejcza, będącego wówczas jednym z najbardziej uznanych w świecie autorytetów w dziedzinie aerodynamiki turbin. Zdobytą tam wiedzę Prof. T. Chmielniak uzupełnił później min. współpracując z Prof. H. Gallusem z RWTH Aachen oraz z Prof. H. Stetterem w TU Stuttgart. Prof. T. Chmielniak kierował 11 grantami badawczymi i 4 promotorskimi a obecnie pełni obowiązki Koordynatora projektu zamawianego "Nadkrytyczne Bloki Węglowe" realizowanego w latach 2007-2010.
 
Prof. T. Chmielniak bardzo aktywnie współpracuje z przemysłem, wynikiem tej współpracy jest szereg wspólnych patentów dotyczących technologii energetycznych oraz organizacja bardzo potrzebnych konferencji naukowo - technicznych "Wentylatory Przemysłowe" i "Konferencji Kotłowych", w których Prof. T. Chmielniak od wielu lat przewodniczy Radom Programowym. Prof. T. Chmielniak jest obecnie V-ce Przewodniczącym Rady Naukowej Południowego Koncernu Energetycznego oraz członkiem Rady Ekspertów Fundacji Poszanowania Energii, jest autorem lub współautorem wielu ekspertyz przemysłowych dotyczących modernizacji elektrowni opracowanych dla podmiotów gospodarczych i ministerstw.
 
Prof. T. Chmielniak jest członkiem 3 Komitetów PAN (Mechaniki, Termodynamiki i Spalania, Problemów Energetyki oraz przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku.
 
Prof. Tadeusz Chmielniak wniósł istotny wkład w rozwój badań naukowych prowadzonych w Politechnice Częstochowskiej, recenzując rozprawy doktorskie, habilitacyjne, wnioski profesorskie oraz wnioski o tytuły doktoratów honorowych. Prof. T. Chmielniak jest aktywnym członkiem organizacji ERCOFTAC (European Research Community for Flow, Turbulence and Combustion), której Polskie Centrum Pilotowe, afiliowane jest przy Instytucie Maszyn Cieplnych PCz. Prof. T. Chmielniak wspólnie z Instytutem Maszyn Cieplnych Politechniki Częstochowskiej zorganizowali w latach 1999 - 2003 cykl Szkół Letnich Mechaniki Płynów i ERCOFTAC, poświęconych nowej metodzie modelowania przepływów, znanej jako LES. Prof. T. Chmielniak wspólnie ze specjalistami Politechniki Częstochowskiej prowadzi badania z zakresu nowoczesnych technologii energetycznych, w tym technologii fluidalnych i spalania tlenowego.
 
Dowodem uznania dla poziomu prac naukowych i aktywności w rozwoju nowych technologii energetycznych było nadanie Prof. T. Chmielniakowi godności członka korespondenta PAN w 2007 r.
 
19 października 2009 r. Senat Politechniki Częstochowskiej nadał prof. dr. hab. inż. Tadeuszowi Chmielniakowi tytuł Doktora Honoris Causa Politechniki Częstochowskiej.
prof. dr hab. inż. Tadeusz Chmielniak