Opłaty za studia

Cudzoziemcy, którzy podejmują studia w Politechnice Częstochowskiej na podstawie decyzji Rektora PCz na zasadach odpłatności wnoszą opłaty w wysokości:

kształcenie w j. polskim  (stacjonarne/niestacjonarne) – 500 euro za semestr
kształcenie w j. angielskim (stacjonarne/niestacjonarne) – 960 euro za semestr

Cudzoziemcy spełniający warunki art. 324 ust. 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce mogą podejmować i odbywać kształcenie w Polsce bez wnoszenia opłat, o których mowa w art. 79 ust. 1 pkt 5 Ustawy, na podstawie decyzji administracyjnej Rektora. Zgodnie z §2 ust. 4 i 17 Załącznika do Zarządzenia Rektora ww. cudzoziemcy wnoszą opłaty za kształcenie, w tym opłaty za kształcenie realizowane w języku obcym i za kształcenie realizowane na studiach niestacjonarnych, w wysokości ustalonej dla obywateli polskich.