Lista dokumentów (zagraniczne dokumenty o wykształceniu)

 Lista wymaganych dokumentów dla kandydatów, którzy ukończyli szkołę średnią/studia za granicą:

 1. Podanie o przyjęcie na studia w Politechnice Częstochowskiej osoby niebędącej obywatelem polskim
 2. Kwestionariusz osobowy
 3. Dokument potwierdzający tożsamość kandydata (paszport)
 4. Wiza lub inny dokument uprawniający do legalnego pobytu na terytorium Polski
 5. Kopia świadectwa dojrzałości/Kopia dyplomu ukończenia studiów
 6. Apostille lub legalizacja świadectwa/dyplomu wraz z załącznikiem z ocenami
 7. Tłumaczenie przysięgłe na j. polski lub tłumaczenie poświadczone przez konsula RP świadectwa/dyplomu wraz z załącznikiem z ocenami
 8. Informacja, że posiadane świadectwo/dyplom uprawnia do podjęcia studiów wyższych w kraju wydania
 9. Tłumaczenie przysięgłe na j. polski lub poświadczone przez konsula RP informacja, że posiadane świadectwo/dyplom uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie wydania
 10. Uznanie świadectwa/dyplomu przez Kuratorium Oświaty. Nie dotyczy dokumentów wydanych w krajach UE, OECD, EFTA, EOG lub takich krajów z którymi Polska zawarła umowy o uznawaniu wykształcenia
 11. Dokument potwierdzający znajomość języka polskiego/angielskiego*
 12. Dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub posiadanie podróżnego ubezpieczenia medycznego o minimalnej kwocie ubezpieczenia w wysokości 30.000 euro
 13. Trzy fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (35x45mm)
 14. Oryginał wniesionej opłaty rekrutacyjnej
 15. Potwierdzenie opłaty za I semestr
 16. Upoważnienie od rodziców (dotyczy niepełnoletnich kandydatów)

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY/АНКЕТА/ЛИЧНАЯ АНКЕТА/APPLICATION FORM
*w zależności od języka, w którym są prowadzone studia