Lista dokumentów (polskie dokumenty o wykształceniu)

Lista wymaganych dokumentów dla kandydatów, którzy ukończyli szkołę średnią/studia w Polsce:

 1. Podanie o przyjęcie na studia w Politechnice Częstochowskiej osoby niebędącej obywatelem polskim
 2. Kwestionariusz osobowy
 3. Dokument potwierdzający tożsamość kandydata (paszport)
 4. Wiza lub inny dokument uprawniający do legalnego pobytu na terytorium Polski
 5. Kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej oraz świadectwo dojrzałości/Kopia dyplomu ukończenia studiów
 6. Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego*
 7. Dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub posiadanie podróżnego ubezpieczenia medycznego o minimalnej kwocie ubezpieczenia w wysokości 30.000 euro
 8. Trzy fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (35x45mm)
 9. Oryginał wniesionej opłaty rekrutacyjnej
 10. Potwierdzenie opłaty za I semestr
 11. Upoważnienie od rodziców (dotyczy niepełnoletnich kandydatów)

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY/АНКЕТА/ЛИЧНАЯ АНКЕТА/APPLICATION FORM

*w przypadku studiów prowadzonych w języku angielskim