Harmonogram konkursów

PROGRAM

ZAKRES PROJEKTU

TERMIN NABORU

WIĘCEJ

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ

 

Konkurs 7/1.1.1/2020 – Szybka ścieżka – Agrotech

 

Rozwój nowych technologii w sektorze rolnym.

Badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe (ew. uzupełnione o prace przedwdrożeniowe), których efektem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej

10 września – 6 listopada 2020 r. (do godziny 16:00). Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Strona konkursu

 

Konkurs 5/1.1.1/2020 – Szybka ścieżka - Koronawirusy

Badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe (ew. uzupełnione o prace przedwdrożeniowe), których efektem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej

6 maja – 31 grudnia 2020 r. (do godziny 12:00). Konkurs jest podzielony na trzy rundy:

I. 6 maja – 5 czerwca 2020 r.

II. 6 czerwca – 24 lipca 2020 r.

III. 25 lipca – 31 grudnia 2020 r.

Strona konkursu

NARODOWA AGENCJA WYMIANY AKADEMICKIEJ

Konkurs 
Welcome to Poland

Celem głównym Programu jest umiędzynarodowienie polskich instytucji szkolnictwa wyższego i nauki poprzez finansowanie projektów związanych z:

- budowaniem potencjału Wnioskodawców w zakresie umiędzynarodowienia;

- budowaniem potencjału Wnioskodawców w zakresie przyjmowania i obsługi zagranicznych studentów, doktorantów, kadry dydaktycznej i naukowej;

  • - promowaniem Wnioskodawców na arenie międzynarodowej, w szczególności poprzez współpracę z zagranicznymi absolwentami.

do 17 grudnia 2020 roku

Strona konkursu

Spinaker – Intensywne Międzynarodowe Programy Kształcenia

Celem głównym Programu jest umiędzynarodowienie polskich instytucji szkolnictwa wyższego i nauki poprzez finansowanie projektów ukierunkowanych na:

  • - wzrost zainteresowania ofertą kształcenia w polskich instytucjach nauki i szkolnictwa wyższego wśród zagranicznych studentów i doktorantów;

- wzrost udziału zagranicznych studentów i doktorantów w programach kształcenia
na polskich uczelniach;

- poszerzenie oferty intensywnych międzynarodowych programów kształcenia, realizowanych także w formule zdalnej.

do 15 grudnia 2020 r.

Strona konkursu

Konkurs
„Granty Interwencyjne”

Celem programu jest wspieranie współpracy międzynarodowej zespołów badawczych lub mobilności międzynarodowej naukowców, podejmowanej w reakcji na nagłe, ważne, nieprzewidziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze o konsekwencjach globalnych lub istotnych regionalnie.

Wnioski składane w programie muszą obejmować działania badawcze, których realizacja, ze względu na konieczność szybkiego reagowania, nie jest możliwa w drodze aplikowania o inne istniejące mechanizmy finansowania. Otrzymanie grantu możliwe jest tylko wówczas, kiedy ubieganie się o standardowe źródła finansowania mogłoby doprowadzić do utracenia unikalnej szansy na rozwiązanie ważnego problemu.

Nabór wniosków jest prowadzony w trybie ciągłym do 31 grudnia 2020 roku lub do wyczerpania budżetu programu.

Strona konkursu

Program wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej – oferta wyjazdowa na rok akademicki 2021/22

Celem Programu jest zwiększenie internacjonalizacji polskiego szkolnictwa wyższego, nawiązywanie współpracy akademickiej i jej realizacja poprzez wymianę osobową studentów i pracowników naukowych w oparciu o umowy międzynarodowe pomiędzy Polską a wskazanymi w regulaminie Programu krajami partnerskimi oraz współpracę bilateralną na poziomie krajowym lub resortowym

1 października 2020 r. - 18 grudnia 2020 r. do godz. 15:00 (chyba, że nabór wniosków do danego kraju przewiduje inaczej)

Strona konkursu

PROGRAMY KRAJOWE

 

Program „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”

 

Przedmiotem programu jest wsparcie studenckich kół naukowych działających w ramach uczelni w:

- prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych, w szczególności mających na celu tworzenie lub modernizację technologii, lub rozwiązań technicznych, i w promocji ich wyników,

-  transferze wyników prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych do sfery gospodarczej,

- nabywaniu przez członków tych kół kompetencji miękkich potrzebnych do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych i promocji ich wyników, w szczególności w zakresie komercjalizacji tych wyników oraz związanego z nimi know-how, pracy w zespole i wystąpień publicznych,

- zakupie certyfikatów i licencji niezbędnych w procesie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz know-how związanego z tymi wynikami – w celu pomocy kołom naukowym w realizacji innowacyjnych projektów i podniesienia jakości działalności tych kół oraz usprawnienia mechanizmu transferu technologii i rozwiązań technicznych powstałych w ramach ich działalności do sfery gospodarczej.

 

12 października 2020 r. -
13 listopada 2020 r.

Strona konkursu

Konkurs „Polski Produkt Przyszłości”

Zgłaszany produkt powinien cechować się innowacyjnością, a uczestnik konkursu musi być właścicielem autorskich praw majątkowych, patentowych lub innych praw własności intelektualnej dotyczących zgłaszanego produktu. Rywalizacja będzie odbywać się w trzech kategoriach:

- Produkt Przyszłości Przedsiębiorcy,

  • - Produkt Przyszłości Instytucji Szkolnictwa Wyższego i Nauki,

- Wspólny Produkt Przyszłości Instytucji Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Przedsiębiorcy

21 września - 29 października 2020 r. (godz. 16:00)

Strona konkursu