Akty prawne

  • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668, z późn. zm.).
  • Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r poz. 1669).
  • Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej nr 257/2019 z dnia 28.10.2019  w sprawie powołania Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej Politechniki Częstochowskiej na rok akademicki 2019/2020
  • Uchwała Senatu Politechniki Częstochowskiej nr 282/2018/2019 z dnia 29.05.2019 w sprawie programu kształcenia w Szkole Doktorskiej Politechniki Częstochowskiej.
  • Uchwała Senatu Politechniki Częstochowskiej nr 281/2018/2019 z dnia 29.05.2019 w sprawie warunków i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Politechniki Częstochowskiej prowadzonej w roku akademickim 2019/2020.