Jubileusz 70-lecia - relacje

Konferencja Naukowa „Oczyszczalnie ścieków i gospodarka osadowa - uczelnie dla przemysłu”

W dniach 25-26 października 2018 roku odbyła się konferencja „Oczyszczalnie ścieków i gospodarka osadowa - uczelnie dla przemysłu”. To spotkanie naukowe służy przedstawieniu innowacyjnych rozwiązań w oczyszczaniu ścieków i gospodarce osadami ściekowymi, a także aktualnych problemów występujących w małych, średnich i dużych oczyszczalniach ścieków.

Autor: WebAdmin, 26.10.2018

Konferencja Naukowo-Techniczna Młodych Naukowców „Materiały, technologie i systemy zarządzania w budownictwie”

W dniach 25–26 października 2018 roku odbyła się Konferencja Naukowo- Techniczna Młodych Naukowców „Materiały, technologie i systemy zarządzania w budownictwie”, zorganizowana przez studenckie koło naukowe „Eco-Building” działające przy Katedrze Organizacji i Technologii Budownictwa. Konferencja odbywała się pod patronatem dziekana Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej, Śląskiej Izby Budownictwa oraz Stowarzyszenia Menadżerów Jakości i Produkcji. Partnerem konferencji był Częstochowski Oddział PZITB, obchodzący w tym roku jubileusz 65-lecia działalności. W konferencji uczestniczyli studenci i doktoranci wraz z opiekunami z 10 krajowych ośrodków naukowych. Patronowały jej czasopisma techniczne: Materiały Budowlane, Izolacje, Archiwum Wiedzy Inżynierskiej, ZN PCz – seria Budownictwo oraz Production Engineering Archives.

Autor: WebAdmin, 26.10.2018

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Teoretyczne i praktyczne problemy zarządzania nowoczesnymi organizacjami”

25 października Instytut Finansów, Bankowości i Rachunkowości oraz studenckie koła naukowe „MacroKnow”, „Bankowiec XXI wieku”, „Analityk Samorządowy” oraz „Innowator” byli organizatorami IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Teoretyczne i praktyczne problemy zarządzania nowoczesnymi organizacjami”. Honorowy patronat nad konferencją objęła dziekan Wydziału Zarządzania dr hab. Dorota Jelonek, prof. PCz oraz dyrektor Urzędu Statystycznego w Katowicach mgr Aurelia Hetmańska.

Autor: WebAdmin, 25.10.2018

XIII Konferencja Naukowa „Multimedia w biznesie i administracji. Technologie ICT we współczesnym zarządzaniu”

W dniach 18-19 października 2018 roku odbyła się XIII Konferencja Naukowa „Multimedia w biznesie i administracji. Technologie ICT we współczesnym zarządzaniu”. Przewodniczącym tej cyklicznej konferencji jest prof. dr hab. inż. Leszek Kiełtyka, natomiast organizatorami są: Instytut Informacyjnych Systemów Zarządzania Politechniki Częstochowskiej oraz Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział w Częstochowie. Patronat nad tegoroczną konferencją objął JM Rektor Politechniki Częstochowskiej oraz Zarząd Główny TNOiK Warszawa, natomiast patronat honorowy objął Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN.

Autor: WebAdmin, 19.10.2018

IV Konferencja Naukowa „Dylematy i wyzwania doskonalenia zarządzania organizacjami w kontekście współczesnych trendów”

18 października 2018 roku na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej odbyła się IV Konferencja Naukowa „Dylematy i wyzwania doskonalenia zarządzania organizacjami w kontekście współczesnych trendów”, zorganizowana przez trzy studenckie koła naukowe „Menedżer ryzyka” – opiekun dr hab. Anna Korombel, prof. PCz  „Menedżer nieruchomości” – opiekun dr Małgorzata Okręglicka oraz „Równoważnik” – opiekun dr inż. Anna Lemańska-Majdzik. Celem konferencji była wymiana poglądów, dyskusja oraz prezentacja wyników badań autorskich dotycząca w bardzo szerokim ujęciu aspektów nowoczesnego zarządzania organizacjami ze szczególnym naciskiem na współczesne wyzwania stawiane przedsiębiorcom i menedżerom na drodze do sukcesu organizacji. W wyniku uzyskania pozytywnych recenzji artykułów, przed terminem konferencji, ukazała się monografia pt. „Dylematy i wyzwania doskonalenia zarządzania organizacjami w kontekście współczesnych trendów” pod redakcją naukową Anny Lemańskiej-Majdzik, Małgorzaty Okręglickiej oraz Anny Korombel.

Autor: WebAdmin, 18.10.2018

Strony