HOME
Main  |   Erasmus+  |   contact us  |   EPS
 
 


Czestochowa University of Technology
International Students Office

Postal address:
Erasmus+ KA103 Programme
ul. Dabrowskiego 69, room. nr 1,
42-201 Czestochowa
Poland

tel: +48 34 3250 431

fax: +48 34 3254 066
e-mail: erasmus@adm.pcz.pl
Erasmus coordinators contact

(This page is available only in Polish)


Logo_zmienia

KA103  - wyjazdy nauczycieli akademickich
                              i kadry administracyjnej

SG1_5855                                                                                      updated: 2020-09-16
download:
Program Nauczania (Teaching Programme) - nauczyciele akademiccy
Formularz danych osobowych i bankowych  |  oświadczenie ZUS
Lista uczelni partnerskich  |  Lista kodów dziedzin
Regulamin  |  Stawki  |  załącznik 23
Program Szkolenia (Training Programme) - pracownicy uczelni

Wszelkie mobilności (wyjazdy zagraniczne) kadry w ramach Programu pozostają zawieszone do odwołania

w oparciu o Zarządzenia JM Rektora PCz nr 300/2020 z dnia 24.02.2020 oraz 7/2020 z dnia 14.09.2020

W związku z sytuacją wywołaną przez COVID-19, posiedzenie Komisji w celu oceny aplikacji złożonych w bieżącym kwartale przez pracowników PCz uznane zostało za bezzasadne i zostało odwołane

Wyznaczono dodatkowy termin posiedzenia Komisji w sprawie rozpatrzenia wniosków pracowników PCz na wyjazd do uczelni zagranicznych
- 31.01.2020 g. 9:00

Procedura aplikowania

Przed wyjazdem aplikujący o wyjazd w ramach Erasmus+ winien złożyć u Koordynatora Uczelnianego:

Sebastian GOLDSZTAJN
Koordynator Uczelniany Programu Erasmus+
Biuro Studentów Zagranicznych
ul. Dąbrowskiego 69, 42-201 Czestochowa, POLAND
pok. nr 3 (parter - Budynek Rektoratu)
e-mail: erasmus@adm.pcz.pl
tel: +48 34 3250 431
fax: +48 34 3254 066

komplet następujących dokumentów:

 1. PODANIE O AKCES DO PROGRAMU wskazujące uczelnię partnerską oraz przewidywany termin wyjazdu stypendialnego (zaopiniowane przez bezpośredniego przełożonego, np "Popieram")
  Uwaga: Jeżeli dokładne dzienne daty mobilności wskazane są w Programie Nauczania / Szkolenia
  i jednocześnie znajduje się na nim także podpis bezpośredniego przełożonego
  to podanie nie jest wymagane.
 2. PROGRAM NAUCZANIA (STA) / PROGRAM SZKOLENIA (STT) - uzgodniony uprzednio z wybraną uczelnią partnerską (2 egz.)
  • celem wyjazdu STT jest udział w szkoleniu, które ma konkretnie zdefiniowany program na każdy dzień szkolenia, a z programu tego wynika, że celem udziału w szkoleniu jest podniesienie konkretnie zdefiniowanych kompetencji pracownika;

  • celem wyjazdu nie może być udział w konferencji;

  • głównym celem wyjazdu nie może być przeprowadzenie rozmów na temat zasad współpracy z uczelnią partnerską;

  • głównym celem wjazdu nie może być monitorowanie postępów studentów przebywających w uczelni zagranicznej;

  • w jednym czasie może być realizowany tylko jeden rodzaj umowy z uczestnikiem (STA/STT);

 3. ZAPROSZENIE Z UCZELNI PARTNERSKIEJ - wskazujące dokładne daty rozpoczęcia i zakończenia mobilności.
  (w przypadku gdy w programie naucznia/szkolenia nie są wskazane dokładne daty dzienne mobilności)
 4. Wypełniony formularz danych osobowych i bankowych

Dokumenty podlegają opinii Komisji, której posiedzenia mają miejsce w każdy ostatni piątek kwartału.
W oparciu o dokumenty, opinię Komisji oraz o możliwości finansowania, podejmowana jest decyzja dotycząca przyznania stypendium.

Uczestnik zobowiązany jest zapewnić sobie we własnym zakresie ubezpiecznie zdrowotne i NNW na cały okres pobytu wskazany w Teaching Programme/Training Programme, przed podpisaniem umowy z PCz.
UWAGA:
Podpisanie umowy przez przedstawiciela Uczelni nie jest możliwe bez dostarczenia kopii ww. ubezpieczeń do Biura Programu oraz bez podpisania zgody stypendysty na potrącenie składek ZUS).

Następnie sporządzana jest Umowa Uczelnia-Nauczyciel Akademicki (w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach). Umowa zostaje przedstawiona kolejno do podpisu stypendyście i przedstawicielowi Uczelni.

Po  podpisaniu umowy wystawiany jest stypendyście dokument Delegation Certificate.

Przelew 70% stypendium przewidzianego umową następuje na ok. tydzień przed ujętym w umowie terminem wyjazdu (z przyczyn technicznych przelew nie może być jednak zrealizowany wcześniej niż na 7 dni od momentu podpisania umowy). Co do zasady PCz finansuje mobilności STA trwające 5 dni, w ramach których uczestnik przeprowadza 8 godz. wykładu w uczelni partnerskiej. Wnioskowany okres może być krótszy, ale min. ilość wykładów to 8 godz.

Przed wyjazdem pracownik uczelni (jeżeli posiada polskie obywatelstwo) zobowiązany jest zarejestrować się w serwisie Odyseusz prowadzonym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych - rejestracja trwa ok. 5 min.

PO  PRZYJEŹDZIE  STYPENDYSTA  ZOBOWIĄZANY  JEST  DO:

 1. Dostarczenia Koordynatorowi Uczelnianemu dokumentu Delegation Certficate - podbitego i podpisanego przez uprawnione do tego osoby w uczelni partnerskiej (lub dokumentu równoważnego, wystawionego przez uczelnię partnerską,  pod waruniem  że zawierał on będzie dane analogiczne do danych zawartych w Delegation Certificate)
 2. Wypełnienia ankiety on-line znajdjącej się na serwerach Komisji Europejskiej - adres strony, hasło i login stypendysta otrzymuje autoamatyczne po powrocie na adres e-mailowy wskazany w kwestionariuszu danych osobowych i bankowych
 3. Dostarczenia oświadczenia o dacie i godzinie przekroczenia granicy RP - wyjazd i przyjazd
  (w związku z koniecznością obliczenia należności ZUS)

Pozostała część środków, pomniejszona o potrącenia z tyt. składek ZUS, wypłacana jest, po zrealizowaniu mobilności (dostarczenie delegation certficate i oświadczenia o czasie przekroczenia granicy RP oraz złożeniu ankiety on-line).

W przypadku niedostarczenia w/w dokumentów po powrocie, w terminie przewidzianym w umowie, stypendysta będzie zobowiązany do zwrotu całości przyznanego stypendium.

 
 
 
Main  |   Erasmus+  |   contact us