HOME
Main  |   Erasmus+  |   contact us  |   EPS
 
 


Czestochowa University of Technology
International Students Office

Postal address:
Erasmus+ KA103 Programme
ul. Dabrowskiego 69, room. nr 1,
42-201 Czestochowa
Poland

tel: +48 34 3250 431

fax: +48 34 3254 066
e-mail: erasmus@adm.pcz.pl
Erasmus coordinators contact

English versionen


Logo_zmienia

KA103  - wymiana studencka

Erasmus Policy Statement 2014-2020  |  Deklaracja Polityki Językowej PCz  |  Erasmus University Charter
Regulamin  |  Karta Studenta Erasmusa

SG1_5855 download STUDIA:
 APLIKACJAlista koordynatorów
lista uczelni  |  lista dziedzin/przedmiotów
Learning Argeement for Studies
Formularz danych osobowych i bankowych
Transcript of Records PCz
download PRAKTYKI:
  APLIKACJA
lista koordynatorów
Learning Agreement for Traineeships
Formularz danych osobowych i bankowych
Transcript of Records PCz 

.

UWAGA: W związku z Zarządzeniem JM Rektora PCz nr 56/2020 z dnia 4 grudnia 2020r. traci moc Zarządzenie Nr 300/2020 a Zarządzenie 07/2020 uzyskuje nowe brzmienie - §2 ust. 2: „Dopuszcza się zagraniczne wyjazdy służbowe pracowników, doktorantów oraz studentów Politechniki Częstochowskiej pod warunkiem, że wyjazd zagraniczny trwa minimum 3 miesiące."

.

Ruszył nowy nabór!

.2021-03-04

Rekrutacja na studia (w roku akademickim 2021/2022)
i na praktyki (kończące się najpóźniej w dniu 31.05.2022)

- studenci na mobilności na studia - [Erasmus+ KA103 / PO WER HE]
- studenci na mobilności na praktyki - [Erasmus+ KA103 / PO WER HE]
- absolwenci na mobliności na praktyki (koniec praktyk nie później niż w rok po ukańczeniu studiów, przy czym należy przejść proces rekrutacji jeszcze przed zakończeniem studiów) - [Erasmus+ KA103]

wnioski przyjmowane będą
w formie skanów przesyłanych
na skrzynki e-mail koordynatorów wydziałowych

do 31 marca 2021 do godz. 12:00 w południe

koordynatorzy wydziałowi/ faculty coordinators

Procedura

Harmonogram

Średnie bazowe

Uczelnie Partnerskie

stawki grantów (studia)  

stawki grantów (praktyki)

W przypadku wyjazdów na studia preferowany okres jednosemestralny.

UWAGA: Po pozytywnej kwalifikacji zalecamy natychmiastowe złożenie dokumentów w uczelni partnerskiej, gdyż w  uniwersytetach partnerskich wyznaczone są także terminy przyjmowania dokumentów od studentów Erasmusa+ na przyszły semestr. lista uczelni

Dlatego też prosimy uprzejmie o dokładne zapoznanie się z ofertą uczelni partnerskich (przedmioty) celem wcześniejeszego uzgodnienia ich z właściwym  koordynatorem wydziałowym w PCz

PROSIMY PAMIĘTAĆ, ŻE UCZELNIE PARTNERSKIE WYZNACZYŁY TERMINY PRZYJMOWANIA DOKUMENTÓW. PROSIMY O SPRAWDZENIE ICH BEZPOŚREDNIO NA STRONACH UCZELNI PARTNERSKICH. Należy zdązyć ukompletować i wysłać dokumenty do uczelni partnerskiej przed upływem terminu.

Zdecydowanie zalecamy niezwłoczne skonsultowanie się z koordynatorami wydziałowymi i podjęcie działań zmierzających do ustalenia Learning Agreement i terminowego złożenia aplikacji w przyjmującej uczelni partnerskiej.


.

.

POPRZEDNIO:

WYNIKI REKRUTACJI WARUNKOWEJ - 26/11/2020

Rekrutacja na studia (w roku akademickim 2020/2021)
i na praktyki (kończące się najpóźniej w dniu 31.05.2022)

LISTA RANKINGOWA (rekrutacja warunkowa) - 26/11/2020:
STUDIA - STUDY

PRAKTYKI - TRAINEESHIP

.

LISTY REZERWOWE (rekrutacja warunkowa) - 26/11/2020:
UWAGA: Listy podstawowe nie zostały utworzone (ze względu na fakt, że obowiazujące przepisy uniemożliwiają aktualnie wyjazdy zagraniczne z PCz). Studenci zostaną automatycznie przeniesieni na listy podstawowe w momencie, gdy przepisy będą umożliwać fizyczny wyjazd studentów z PCz na mobilności zagraniczne.

STUDIA - STUDY - (finansowanie ze środków Programu Erasmus+ KA103)
STUDIA - STUDY (finansowanie ze środków Programu PO WER HE)
PRAKTYKI - TRAINEESHIP (finansowanie ze środków Programu Erasmus+ KA103)


ROZPOCZĘLIŚMY NABÓR WARUNKOWY
NA STUDIA I PRAKTYKI

wnioski przyjmowane będą
w formie skanów przesyłanych
na skrzynki e-mail koordynatorów wydziałowych

do 13 listopada 2020 do godz. 12:00 w południe

Rozumiemy obecną sytuację i wspieramy wszelkie formy przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się pandemii. Jednak  umożliwiamy Państwu kwalifikację warunkową już teraz, gdyż bez uprzedniego pozytywnego przejścia rekrutacji ewentualny późniejszy udział w Programie nie jest możliwy. Mamy bowiem nadzieję, że sytuacja ulegnie zmianie w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 i przygoda życia z Programem Erasmus+ stanie się możliwa.
Bieżący nabór prowadzony jest w formie warunkowej ze względu na fakt, że w chwili obecnej wszystkie wyjazdy zagraniczne z PCz są wstrzymane do odwołania (Zarządzenie Nr 300/2020 JM Rektora PCz z dnia 24.02.2020 oraz Nr 07/2020 z dnia 14.09.2020)

UWAGA: W związku z Zarządzeniem JM Rektora Politechniki Częstochowskiejnr 300/2020 z dnia 24.02.2020, oraz 7/2020 z dnia 14.09.2020, rekrutacja ma charakter warunkowy - prowadzona jest z zastrzeżeniem, że zgoda na realizację mobilności przez uczestników Programu Erasmus+ KA103 z PCz udzielana będzie wyłącznie po zniesieniu, uchyleniu lub zmianie ww. zarządzenia zezwalającej na jej podjęcie (w chwili obecnej realizacja wszystkich wyjazdów zagranicznych z PCz jest wstrzymana).

 Zarządzenie 300/2020  Zarządzenie 7/2020


WSZYSTKIE MOBILNOŚCI (WYJAZDY ZAGRANICZNE)
W RAMACH PROGRAMU POZOSTAJĄ ZAWIESZONE
DO ODWOŁANIA

W oparciu o Zarządzenie Nr 300/2020 JM Rektora PCz z dnia 24.02.2020 oraz Nr 07/2020 z dnia 14.09.2020.

NABÓR ZAWIESZONY z dniem 23.03.2020 do odwołania
(przewidywany termin wznowienia - październik 2020)

RUSZYŁ NABÓR NA STUDIA I PRAKTYKI
wnioski przyjmowane bedą
przez koordynatorów wydziałowych
do 24 marca 2020 do godz 12:00 w południe


WYNIKI REKRUTACJI
RECRUITMENT RESULTS - 21.11.2019

Ranking Lists

STUDIA - STUDIES

PRAKTYKI - TRAINEESHIPS

Listy Podstawowe - Base/Main Lists

KA103 Erasmus    Lista Podstawowa - PRAKTYKI  (Base/Main List - TRAINEESHIPS)

KA103 Erasmus    Lista Podstawowa - STUDIA  (Base/Main List - STUDIES)

PO WER HE    Lista Podstawowa - STUDIA (Base/Main List - STUDIES)

Listy rezerwowe - Reserve Lists

KA103 Erasmus    Lista Rezerwowa - STUDIA  (Reserve List - STUDIES)

KA103 Erasmus    Lista Rezerwowa - PRAKTYKI  (Reserve List - TRAINEESHIPS)

BREXIT information - UWAGA uprawnione będą jedynie te mobilności do Wielkiej Brytanii, które rozpoczną się przed wyjściem UK z UE (rozpoczęcie mobilności wynika z planowanej daty rozpoczęcia pobytu uzgodnionej z instytucją brytyjską w Learning Agreement, a nie jedynie faktycznej daty wjazdu na terytorium UK). W wypadku gdy dana osoba poniesie koszty związane z planowanym wyjazdem (np. biletu, zakwaterowania, kaucji, itp.) lecz Brexit nastąpi przed rozpoczęciem mobilności, to należy się liczyć z tym, że koszty te będą nieuprawnione tj. koszty nie będą pokrywane ze środków uczelni / programu a grant, jeżeli został już wypłacony, będzie musiał być zwrócony w całości.

Informacje na temat programu E+ w kontekście Brexitu KE zamieszcza na stronie https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about/brexit_en

UZUPEŁNIAJĄCY NABÓR
NA STUDIA I PRAKTYKI ZAKOŃCZONY
wnioski przyjmowane były
przez koordynatorów wydziałowych
do 5 listopada 2019 do godz 12:00 w południe

WYNIKI REKRUTACJI - 06.05.2019
RECRUITMENT RESULTS

Ranking Lists

STUDIA - STUDIES

PRAKTYKI - TRAINEESHIPS

Listy Podstawowe - Base/Main Lists

KA103 Erasmus    Lista Podstawowa - PRAKTYKI  (Base/Main List - TRAINEESHIPS)

PO WER HE    Lista Podstawowa - PRAKTYKI  (Base/Main List - TRAINEESHIPS)

Listy rezerwowe - Reserve Lists

KA103 Erasmus    Lista Rezerwowa - STUDIA  (Reserve List - STUDIES)

PO WER HE    Lista Rezerwowa - STUDIA  (Reserve List - TRAINEESHIPS)

JEDŹ "NA ERASMUSA" JESZCZE RAZ!  
A NA PRAKTYKĘ NAWET PO STUDIACH!!

Nowy program - nowe zasady :)

  • Teraz na każdym stopniu studiów można wyjechać na okres do 360 dni. (inż./lic. 360 + mgr 360 + dr 360)
    Jeżeli byłeś już na Erasmusie, a teraz jesteś na innym stopniu niż uprzednio...
    lub twój pobyt nie przekroczył 360 dni w ramach stopnia, na którym wciąż jesteś...
    TAK! możesz aplikować jeszcze raz!
  • Na praktyki możesz jechać nawet po studiach
    Pod warunkiem, że aplikujesz jeszcze jako student oraz ukończysz praktyki nie później niż 360 dni po dacie ukończenia studiów, z tym że praktyka absolwencka (trwająca po zakończeniu studiów) może być objęta wyłącznie finansowaniem z Programu Erasmus+ KA103 (jej finasowanie z Programu PO WER HE nie jest możliwe)


WYNIKI REKRUTACJI - 26.11.2018
RECRUITMENT RESULTS

Ranking Lists

STUDIA - STUDIES

PRAKTYKI - TRAINEESHIPS

Listy Podstawowe - Base/Main Lists

KA103 Erasmus    Lista Podstawowa - STUDIA  (Base/Main List - STUDIES)

KA103 Erasmus    Lista Podstawowa - PRAKTYKI  (Base/Main List - TRAINEESHIPS)

PO WER HE    Lista Podstawowa - STUDIA (Base/Main List - STUDIES)

Listy Rezerwowe - Reserve Lists

KA103 Erasmus    Lista Rezerwowa - PRAKTYKI  (Reserve List - TRAINEESHIPS)

 
 
 
Main  |   Erasmus+  |   contact us