Ogłoszenie

Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji I Technologii Materiałów

Politechniki Częstochowskiej

zaprasza do składania ofert  na

wynajem wydzielonej powierzchni 35m2  Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów w Częstochowie  Al. Armii Krajowej 19  z przeznaczeniem na prowadzenie działalność usługowej;

- usługi gastronomiczne

- sprzedaż artykułów spożywczych zapakowanych, cukierniczych

- sprzedaż wyrobów gastronomicznych i napojów z wyjątkiem alkoholu

Ofertę mogą złożyć Oferenci którzy;

- posiadają uprawnienia do prowadzenia działalności gastronomicznej

- posiadają niezbędną wiedzę oraz potencjał techniczny

Warunki  uczestnictwa;

Oferta winna zawierać

1.  datę sporządzenia oferty

2. proponowaną stawkę netto czynszu najmu za m2 powierzchni

3.  propozycją okresu na który mogłaby być zawarta umowa

4. Poświadczenia za zgodność z oryginałem kopie;

 - zaświadczenie o numerze  NIP

 - zaświadczenie o numerze  Regon

 - odpis z KRS lub innego dokumentu rejestrowego podmiotu wystawiony lub potwierdzony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem oferty

Oferty pisemne proszę składać do dnia 08. 09.2016 r. w Administracji  Wydziału Inżynierii Produkcji I Technologii Materiałów pok. 111

Politechnika Częstochowska zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert i do odstąpienia od wyboru oferty i podpisania umowy najmu bez podania przyczyny.

Szczegółowych informacji w sprawie udziela p. Jerzy Opydo, Michał Michalik

Tel./ fax (34) 32 50 621

Autor: WebAdmin, 28.08.2017