Ogłoszenia

KURSY JĘZYKOWE

KURSY JĘZYKOWE

ZAPISY  NA  PIERWSZY  SEMESTR  2017/2018

 

Studium Języków Obcych Politechniki Częstochowskiej informuje, iż organizuje odpłatne kursy języka angielskiego, francuskiego,  niemieckiego i hiszpańskiego. Zajęcia odbywają się w Studium Języków Obcych, ul. Dąbrowskiego 69.

Cena kursu –  450 zł za 30 godzin lekcyjnych.

Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną poprzez formularz umieszczony na stronie Studium Języków Obcych:  sjo.pcz.pl

Spotkanie organizacyjne 18.10.2017 r. o godz. 17:00 w SJO.

Proponowane terminy zajęć do wglądu na formularzu rejestracyjnym.

Informacje można uzyskać w sekretariacie SJO tel: 34 3250 329

Autor: BKiM, 13.10.2017

Msza Święta

Msza święta w intencji studentów i pracowników Uczelni,

której będzie przewodniczył Jego Ekscelencja Ksiądz  Arcybiskup Metropolita Częstochowski Wacław Depo

wraz z Biskupem Pomoniczym Andrzejem Przybylskim, zostanie odprawiona 18 października o godz. 19.00,

w Kościele Akademickim pw. Św. Ireneusza BW, ul. Kilińskiego 132

Autor: BKiM, 10.10.2017

Rekrutacja!

Rekrutacja

Autor: BKiM, 10.10.2017

Ogłoszenie

DZIEKAN WYDZIAŁU INŻYNIERII MECHANICZNEJ I INFORMATYKI

Zaprasza do składania ofert

Na wynajem wydzielonej powierzchni 56.14.m2 z przeznaczeniem na prowadzenie bufetu gastronomicznego w budynku Wydziału Inżynierii Mechaniczne i Informatyki seg. „E”
ul. Dąbrowskiego 73 w Częstochowie.


Ofertę mogą złożyć oferenci, którzy:

  1. Posiadają uprawnienia do prowadzenia działalności gastronomicznej.
  2.  Posiadają niezbędną wiedzę oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonywania usługi w budynku Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki seg. „E”. ul. Dąbrowskiego73 w Częstochowie.
  3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej prowadzenie działalności gastronomicznej i doposażenie lokalu.
  4. Posiadają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu działalności gastronomicznej – min.    5 lat.

Warunki uczestnictwa w przetargu:

Oferta winna zawierać:

  1. Datę sporządzenia oferty
  2. Proponowaną stawkę netto czynszu najmu za 1m2 powierzchni (bez mediów),
  3. Warunki szczegółowe oferty takie jak:
  • datę proponowanego  uruchomienia działalności w przedmiocie najmu nie później jednak niż w nieprzekraczalnym terminie do  23.10.2017r.
  • proponowane godziny funkcjonowania punktu gastronomicznego. Minimalny czas funkcjonowania lokalu w dni robocze od godz. 8.00 do 16.00 . W soboty i niedziele godziny funkcjonowania punktu gastronomicznego  powinny zabezpieczać potrzeby Wynajmującego wg harmonogramu uzgadnianego z Kierownikiem Administracyjnym,
  • propozycję przykładowej oferty żywieniowej serwowanej przez Najemcę w lokalu z obligatoryjnym ujęciem w ofercie dań obiadowych  oraz pozostałych dań i przekąsek,

4) poświadczone za zgodność z oryginałem kopie :
a) zaświadczenia o nr NIP,
b) zaświadczenia o nr REGON,
c) odpisu z KRS lub innego dokumentu rejestrowego podmiotu ( wystawiony lub potwierdzony przez organ wystawiający, nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem otwarcia ofert ),
5) złożyć pisemne oświadczenie, że zapoznał się ze stanem prawnym i technicznym lokalu i przyjmuje go bez zastrzeżeń,
6) złożyć pisemne oświadczenie, że zapoznał się z ustalonymi zasadami, trybem
i warunkami postępowania i przyjmuje je bez zastrzeżeń.

Wybrany oferent będzie zobowiązany do przedłożenia opłaconej polisy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, z rozszerzeniem o OC Najemcy oraz OC z tytułu wprowadzenia produktu do obrotu (żywności) z minimalną sumą gwarancyjną 100.000,- zł., przed podpisaniem umowy najmu.
Koszty związane ze zużyciem mediów oraz podatek od nieruchomości nie wchodzą w kwotę najmu i stanowią odrębny koszt działalności Najemcy. Wywóz odpadów oraz sprzątanie pomieszczeń we własnym zakresie. Najemca zobowiązany będzie do wyposażenia wynajmowanych pomieszczeń w odpowiednie meble w tym ladę
baru, wyposażenie  kuchni, magazynu i innych pomieszczeń na własny koszt.  


Oferty należy składać w Biurze Dziekana  Wydziału Inżynierii Mechanicznej
i Informatyki al. Armii Krajowej 21 w Częstochowie, pok. 64 do dnia 12.10.2017r. godz. 9.00  w zaklejonej kopercie z napisem „Oferta najmu – Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki”
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.10.2017r. o godz. 9.10  w budynku głównym Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki al. Armii Krajowej 21 w Częstochowie pok. 121.
Politechnika Częstochowska zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert i do odstąpienia od wynajmu bez podania przyczyn.

Oględziny powierzchni w terminie do 11.10.2017r. godz. 14 po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym.

Zainteresowani mogą zapoznać się również z projektem umowy.
 
Informacje szczegółowe: inż. Leszek Bartnik oraz mgr inż. Marcin Kołodziejczyk tel. 34 3250 584.

 

 

Autor: BKiM, 06.10.2017

Koncert TRIO

Dział Kadr, Płac i Spraw Socjalnych informuje Pracowników Politechniki Częstochowskiej o możliwości nabycia biletów na koncert TRIO: 

Jerzy Styczyński z zespołu Dżem, Krzysztof Wałecki z zespołu Oddział Zamknięty oraz Jarosław Tioskow z zespołu Kasa Chorych . 

Cena biletów 20 zł lub 24 zł (w zależności od grupy zaszeregowania z ZFŚS).

Koncert odbędzie się 14 października (sobota) 2017 r. w Klubie Politechnik o godzinie 18.00.

Bilety do nabycia w pokoju nr 15,  tel. 452.

http://www.ackis.pcz.pl/aktualnosci

https://wetransfer.com/downloads/1f8ba4535d6e0fe1cfa2f633aaf66bc020171005125251/028df30d486a12c1202112568ba0ea5e20171005125251/fdd9d2

Autor: BKiM, 06.10.2017

Strony