Ogłoszenia

Ogłoszenie

Autor: WebAdmin, 24.03.2017

Bieg w kasku

30 marca br. o godz. 13.30 w ramach ogólnopolskiej akcji "Dziewczyny na politechniki" odbędzie się "Bieg w kasku". Zapraszamy maturzystki, studentki i kadrę akademicką. Czekają atrakcyjne nagrody. Więcej w Regulaminie Biegu. Zobacz też trasę zawodów. 

Autor: WebAdmin, 24.03.2017

Erasmus+

Erasmus Rekrutacja

Autor: BKiM, 21.03.2017

Otwarty nabór

Ogłoszenie o otwartym naborze
 

Politechnika Częstochowska ogłasza nabór otwarty na Partnera zainteresowanego rewitalizacją i użytkowaniem stadionu sportowego przy ul. Kilińskiego 85/107 w Częstochowie

 

 1. Zainteresowane naborem podmioty powinny do dnia 31.03.2017 złożyć wniosek zawierający:
 • Dane podmiotu - nazwa, adres, prowadzone dyscypliny sportu
 • Wizję współpracy - dokument opisujący szczegółowy plan rewitalizacji stadionu oraz model przyszłej współpracy z uczelnią
 • Potwierdzenie doświadczenia w samodzielnym zarządzaniu stadionem sportowym (przez okres minimum 2 lat)
 • Oświadczenie o gotowości do występowania drużyn Partneraw rozgrywkach z dodaniem do nazwy członu “Politechnika” w bezpośrednim sąsiedztwie członu “Częstochowa”
 1. Kryteria wyboru Partnera
 • Doświadczenie w samodzielnym zarządzaniu stadionem sportowym (udokumentowane minimum 2 lata)
 • Plan przywrócenia obiektowi właściwego stanu użytkowego (możliwości techniczne, termin, plan użytkowania gwarantujący możliwość utrzymania murawy na właściwym poziomie)
 • Gotowość do udostępnienia płyty studentom Politechniki Częstochowskiej od poniedziałku do piątku w godzinach co najmniej 8:00 - 14:00
 • Merytoryczna ocena planu imprez planowanych do organizacji na stadionie (zwłaszcza w weekendy)
 • Gotowość do występowania drużyn w rozgrywkach z dodaniem do nazwy członu “Politechnika” w bezpośrednim sąsiedztwie członu “Częstochowa”
 • Plan aktywizacji studentów, w szczególności aktywizacji mieszkańców domów studenckich Politechniki Częstochowskiej
 • Gotowość do udostępnienia bezpłatnie boiska klubowi CKS Częstochowa w dniu organizacji imprez o charakterze ogólnopolskim, o ile nie koliduje to z kalendarzem podmiotu użytkującego stadion
 1. Politechnika Częstochowska zastrzega sobie prawo do:
 • wyboru Partnera do dnia 24.04.2017 roku lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyny,
 • negocjowania warunków realizacji poszczególnych działań z wybranym Partnerem.
 1. Dokumenty należy składać w Sekretariacie Kanclerza, 42-201 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 69, pok. 28

 

Autor: BKiM, 20.03.2017

Oferta wynajmu

KANCLERZ POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ

Zaprasza do składania ofert na wynajem wydzielonej powierzchni 32m2, w Akademickim Centrum Kultury i Sportu (Klub Politechnik)  w Częstochowie przy al. Armii Krajowej 23/25 z przeznaczeniem na działalność usługowo – handlową:

 • sprzedaż artykułów spożywczych zapakowanych,

 • sprzedaż drobnych wyrobów gastronomicznych,

 • sprzedaż artykułów cukierniczych i napojów z wyjątkiem alkoholu.

Ofertę mogą złożyć Oferenci, którzy:

 1. Posiadają uprawnienia do prowadzenia działalności gastronomicznej.

 2. Posiadają niezbędną wiedzę oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonywania usługi.

 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej prowadzenie działalności gastronomicznej i doposażenie lokalu.

 4. Posiadają minimum 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu działalności gastronomicznej.

Warunki uczestnictwa:

Oferta winna zawierać:

 1. datę sporządzenia oferty

 2. proponowaną stawkę netto czynszu najmu za 1m2 powierzchni (bez mediów)

 3. datę proponowanego uruchomienia działalności w przedmiocie najmu,

 4. Poświadczone za zgodność z oryginałem kopie:

 1. zaświadczenia o numerze NIP,

 2. zaświadczenia o numerze REGON,

 3. odpis z KRS lub innego dokumentu rejestrowego podmiotu wystawiony lub potwierdzony przez organ wystawiający, nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem otwarcia ofert,

 1. pisemne oświadczenie, że Oferent zapoznał się ze stanem prawnym i technicznym lokalu i przyjmuje go bez zastrzeżeń,

 2. pisemne oświadczenie, że Oferent zapoznał się z ustalonymi zasadami, trybem
  i warunkami postępowania i przyjmuje je bez zastrzeżeń.

 

Koszty związane ze zużyciem mediów (CO, woda + ścieki) nie wchodzą w kwotę czynszu najmu i będą naliczane ryczałtem wg. obowiązujących stawek dyktowanych przez ich dostawców. Energia elektryczna będzie naliczana wg. wskazań podlicznika. Opłata czynszowa jest powiększona raz do roku lub odpowiednio w ratach kwartalnych bądź miesięcznych o równowartość podatku od nieruchomości. Wywóz odpadów oraz sprzątanie pomieszczeń Najemca poniesie we własnym zakresie. Najemca zobowiązany będzie do wyposażenia wynajmowanych pomieszczeń w odpowiednie meble, w tym ladę baru, wyposażenie kuchni, magazynu i innych pomieszczeń na własny koszt.

Oferty należy składać w sekretariacie Kanclerza Politechniki Częstochowskiej,
ul. Dąbrowskiego 69 w Częstochowie, pok. 28 do 31.03.2017r. do godz. 900 w zaklejonej kopercie z napisem „Oferta najmu- Baru Klubu Politechnik”.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.03.2017r. o godz. 1000 w budynku ACKiS Częstochowa
al. Armii Krajowej 23/25 pok. 12

Politechnika Częstochowska zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert i do odstąpienia od wyboru oferty i podpisania umowy najmu bez podania przyczyn.

Oględziny lokalu w terminie do 30.03.2017r. po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym.

Zainteresowani mogą zapoznać się również z projektem umowy.

Informacje szczegółowe: Andrzej Auguściak,  Małgorzata Jaglarz

tel. 34 325 02 30,   34 361 50 80

 

Akademickie Centrum Kultury i Sportu

Politechniki Częstochowskiej

Al. Armii Krajowej

42-200 Częstochowa

Autor: BKiM, 20.03.2017

Strony