Ogłoszenia

Oferta wynajmu

KANCLERZ POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ

Zaprasza do składania ofert na wynajem wydzielonej powierzchni 32m2, w Akademickim Centrum Kultury i Sportu (Klub Politechnik)  w Częstochowie przy al. Armii Krajowej 23/25 z przeznaczeniem na działalność usługowo – handlową:

 • sprzedaż artykułów spożywczych zapakowanych,

 • sprzedaż drobnych wyrobów gastronomicznych,

 • sprzedaż artykułów cukierniczych i napojów z wyjątkiem alkoholu.

Ofertę mogą złożyć Oferenci, którzy:

 1. Posiadają uprawnienia do prowadzenia działalności gastronomicznej.

 2. Posiadają niezbędną wiedzę oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonywania usługi.

 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej prowadzenie działalności gastronomicznej i doposażenie lokalu.

 4. Posiadają minimum 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu działalności gastronomicznej.

Warunki uczestnictwa:

Oferta winna zawierać:

 1. datę sporządzenia oferty

 2. proponowaną stawkę netto czynszu najmu za 1m2 powierzchni (bez mediów)

 3. datę proponowanego uruchomienia działalności w przedmiocie najmu,

 4. Poświadczone za zgodność z oryginałem kopie:

 1. zaświadczenia o numerze NIP,

 2. zaświadczenia o numerze REGON,

 3. odpis z KRS lub innego dokumentu rejestrowego podmiotu wystawiony lub potwierdzony przez organ wystawiający, nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem otwarcia ofert,

 1. pisemne oświadczenie, że Oferent zapoznał się ze stanem prawnym i technicznym lokalu i przyjmuje go bez zastrzeżeń,

 2. pisemne oświadczenie, że Oferent zapoznał się z ustalonymi zasadami, trybem
  i warunkami postępowania i przyjmuje je bez zastrzeżeń.

 

Koszty związane ze zużyciem mediów (CO, woda + ścieki) nie wchodzą w kwotę czynszu najmu i będą naliczane ryczałtem wg. obowiązujących stawek dyktowanych przez ich dostawców. Energia elektryczna będzie naliczana wg. wskazań podlicznika. Opłata czynszowa jest powiększona raz do roku lub odpowiednio w ratach kwartalnych bądź miesięcznych o równowartość podatku od nieruchomości. Wywóz odpadów oraz sprzątanie pomieszczeń Najemca poniesie we własnym zakresie. Najemca zobowiązany będzie do wyposażenia wynajmowanych pomieszczeń w odpowiednie meble, w tym ladę baru, wyposażenie kuchni, magazynu i innych pomieszczeń na własny koszt.

Oferty należy składać w sekretariacie Kanclerza Politechniki Częstochowskiej,
ul. Dąbrowskiego 69 w Częstochowie, pok. 28 do 31.03.2017r. do godz. 900 w zaklejonej kopercie z napisem „Oferta najmu- Baru Klubu Politechnik”.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.03.2017r. o godz. 1000 w budynku ACKiS Częstochowa
al. Armii Krajowej 23/25 pok. 12

Politechnika Częstochowska zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert i do odstąpienia od wyboru oferty i podpisania umowy najmu bez podania przyczyn.

Oględziny lokalu w terminie do 30.03.2017r. po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym.

Zainteresowani mogą zapoznać się również z projektem umowy.

Informacje szczegółowe: Andrzej Auguściak,  Małgorzata Jaglarz

tel. 34 325 02 30,   34 361 50 80

 

Akademickie Centrum Kultury i Sportu

Politechniki Częstochowskiej

Al. Armii Krajowej

42-200 Częstochowa

Autor: BKiM, 20.03.2017

Godziny rektorskie na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki

Rektor Politechniki Częstochowskiej ogłasza, że w dniu 21 marca 2017 roku w godz. od 8.00 do 18.00 z uwagi na Dzień Sportu na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki będą obowiązywać godziny rektorskie.

Autor: WebAdmin, 20.03.2017

Ogłoszenie o otwartym naborze

Politechnika Częstochowska ogłasza nabór otwarty na Partnera zainteresowanego rewitalizacją i użytkowaniem stadionu sportowego przy ul. Kilińskiego 85/107 w Częstochowie

Autor: WebAdmin, 16.03.2017

Wieści z Uczelni

Biuletyn, który trafia do mieszkańców regionu

Pierwsza strona biuletynu Wieści z Uczelni

Autor: WebAdmin, 16.03.2017

13-tka za rok 2016

Dział Kadr, Płac i Spraw Socjalnych uprzejmie informuje, że dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw.”13-tka” za rok 2016 dla nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zostanie wypłacona w dniu 16 marca 2017 r.

 

 

Autor: WebAdmin, 15.03.2017

Strony