Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Politechniki Częstochowskiej

Warunki i tryb rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Politechniki Częstochowskiej są zgodnie z uchwałą nr 385/2018/2019 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 29 maja 2019 r.

Rekrutacja krok po kroku

Jak zostać doktorantem Szkoły Doktorskiej Politechniki Częstochowskiej

KROK 1

Zarejestruj się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK), dostępnym pod adresem https://rekrutacja.pcz.pl

Rejestracja kandydatów do szkoły doktorskiej jest prowadzona w systemie IRK od 10 sierpnia 2020 od godziny 8:00 do 30 sierpnia 2020 do godziny 23:59.

KROK 2

Wypełnij podanie o przyjęcie do szkoły doktorskiej.

KROK 3

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej w wysokości 150 zł na wskazany w systemie nr konta.

KROK 4

Wybierz dyscyplinę w ramach której będziesz ubiegać się o przyjęcie do szkoły doktorskiej.

KROK 5

Wydrukuj z systemu IRK podanie o przyjęcie na szkoły doktorskiej, podpisz i złóż razem z oryginałem potwierdzenia uiszczenia opłaty rekrutacyjnej oraz z kompletem wymaganych dokumentów w biurze administracyjnym szkoły doktorskiej w godzinach dyżurowania. Dokumenty możesz również przesłać pocztą za potwierdzeniem odbioru. Pamiętaj, że liczy się data wpływu dokumentów do biura administracyjnego szkoły doktorskiej. Dokumenty, które składasz muszą być kompletne i poprawnie wypełnione! Drogą pocztową przyjmujemy kserokopie dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza lub organ wydający dany dokument. 

KROK 6

Dokumenty można składać w biurze administracyjnym szkoły doktorskiej w terminie od 17 do 31 sierpnia 2020 r. w godzinach 10.00 – 13.00.

Kandydat, który nie złoży kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie nie zostanie dopuszczony do postępowania rekrutacyjnego.

KROK 7

Po złożeniu kompletu dokumentów prowadzone jest postępowanie rekrutacyjne, którego terminy dla poszczególnych dyscyplinach przedstawiono w tabeli:

Dyscyplina

Termin przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego

Miejsce przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego

informatyka techniczna
i telekomunikacja

3.09.2020 r., godz. 10:00

 

 

sala 121,

ul. Dąbrowskiego 69,

Gmach Główny Politechniki Częstochowskiej

nauki o zarządzaniu
i jakości

4.09.2020 r., godz. 10:00

inżynieria mechaniczna

7.09.2020 r., godz. 10:00

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

8.09.2020 r., godz. 10:00

inżynieria materiałowa

9.09.2020 r., godz. 10:00

 

automatyka, elektronika
i elektrotechnika

10.09.2020 r., godz. 10:00

 

Wyniki postępowania rekrutacyjnego zostaną ogłoszone 17.09.2020 r. i udostępnione poprzez system IRK oraz w biurze administracyjnym szkoły doktorskiej.

KROK 8

Po procesie immatrykulacji będziesz mógł zalogować się i zapoznać z  systemem USOSweb, który jest dostępny pod adresem https://usosweb.pcz.pl - logując się użyj nazwy użytkownika i hasła takiego, jak w systemie IRK.