Rekrutacja cudzoziemców na zasadach obowiązujących obywateli polskich

 1. Na zasadach obowiązujących obywateli polskich mogą podejmować i odbywać kształcenie:

  1. cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały,
  2. cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej,
  3. cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  4. pracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  5. cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
  6. cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością o której mowa w art. 127, art.159 ust.1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 Ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650),
  7. cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  8. obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy
   o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu.
 2. Posiadacze ważnej Karty Polaka mogą podejmować i odbywać studia wyższe na zasadach obowiązujących obywateli polskich (lub na innych zasadach, obowiązujących cudzoziemców).
 3. Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkowie ich rodzin, jeżeli posiadają środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów, mogą podejmować i odbywać studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich, z tym że osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg.

  Cudzoziemcy Ci mają również alternatywną możliwość ubiegania się o przyjęcia na studia i odbywanie ich na innych warunkach, obowiązujących cudzoziemców.

 4. Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na studia I i II stopnia stacjonarne i niestacjonarne w Politechnice Częstochowskiej na zasadach obowiązujących obywateli polskich są przyjmowani na wybrany kierunek studiów zgodnie z:

  1. Zasadami podejmowania i odbywania studiów I i II stopnia przez osoby nie będące obywatelami polskimi w Politechnice Częstochowskiej, które określa Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej,
  2. Warunkami i trybem rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia w Politechnice Częstochowskiej, które określa Uchwała Senatu Politechniki Częstochowskiej,
  3. Procedurą organizacji rekrutacji, którą określa Polecenie Rektora Politechniki Częstochowskiej,
  4. ustalonymi w Uczelni limitami przyjęć, które określa Uchwała Senatu Politechniki Częstochowskiej.