Informacje Działu Kadr, Płac i Spraw Socjalnych

Microsoft Office document iconWNIOSEK O DODATEK SPECJALNY (32 KB)

Microsoft Office document iconKwestionariusz osobowy dla pracownika (36.5 KB)

PlikKwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (15.28 KB)

 

Kwestionariusze dotyczące dodatkowego zatrudnienia

Treść zarządzenia 1.28 MB  Pobierz
Załącznik nr 1 - Zasady określające podejmowanie i kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia przez nauczycieli akademickich poza Politechniką Częstochowską oraz obowiązek informowania o prowadzeniu działalności gospodarczej 35.5 KB  Pobierz
Załącznik nr 2 - WNIOSEK w sprawie wyrażenia zgody na dodatkowe zatrudnienie u pracodawcy prowadzącego działalność naukową lub dydaktyczną 31.5 KB  Pobierz
Załącznik nr 3 - INFORMACJA o prowadzeniu działalności gospodarczej 26 KB  Pobierz

 

Microsoft Office document iconZobowiązanie do zachowania tajemnicy (25.5 KB)

Microsoft Office document iconOświadczenie art. 188 Kp (33.5 KB)

Microsoft Office document iconOŚWIADCZENIE LUSTRACYJNE (35 KB)

PlikSkierowanie na badanie profilaktyczne, wstępne, okresowe, kontrolne, zmiana stanowiska (24.46 KB)


Microsoft Office document iconWniosek o nadanie medalu za długoletnią służbę (57.5 KB)

Microsoft Office document iconWniosek o nadanie orderu-odznaczenia (56.5 KB)

Microsoft Office document iconPismo o odznaczeniach (38 KB)

Microsoft Office document iconMedal Komisji Edukacji Narodowej - wniosek (33.5 KB)

PlikZapytanie o udzielenie informacji o osobie (31.38 KB)


Polecenie Rektora Politechniki Częstochowskiej nr 22/2017 z dnia 06.03.2017 w sprawie zawierania umów cywilnoprawnych z osobami fizycznymi Zobacz i pobierz

Przy składaniu wniosku o przyznanie dofinansowania do wypoczynku letniego należy dołączyć załączniki 1 i 1c
Przy składaniu wniosku o przyznanie świadczeń socjalnych (zapomoga socjalna, zapomoga losowa) należy dołączyć załączniki 1 i 1b

Treść zarządzenia 12.14 MB  Pobierz
Załącznik nr 1 - Oświadczenie o wysokości dochodów brutto składane w celu uzyskania świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w roku 2019 933.75 KB  Pobierz
Załącznik nr 1a - OŚWIADCZENIE OSÓB ROZLICZAJĄCYCH SIĘ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE 769.08 KB  Pobierz
Załącznik nr 1b - WNIOSEK o przyznanie świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 836.92 KB  Pobierz
Załącznik nr 1c - WNIOSEK o przyznanie świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 916.94 KB  Pobierz
Załącznik nr 2 - Podział osób uprawnionych do świadczeń z ZFŚS według dochodu brutto 176.4 KB  Pobierz
Załącznik nr 3 - Wypoczynek osób uprawnionych. Dofinansowanie do indywidualnego wypoczynku urlopowego zorganizowanego lub organizowanego we własnym zakresie 275.04 KB  Pobierz
Załącznik nr 4 - Zapomogi losowe i dopłaty do imprez 914.88 KB  Pobierz
Załącznik nr 5 - Zapomogi socjalne 172.01 KB  Pobierz
Załącznik nr 6 - Częstotliwość przyznawania świadczeń 267.61 KB  Pobierz
Załącznik nr 7 - Pożyczki na cele mieszkaniowe 255.32 KB  Pobierz
Załącznik nr 8 - Dokumentacja wymagana przy pożyczkach na cele mieszkaniowe 479.12 KB  Pobierz
Załącznik nr 9 - UMOWA 887.49 KB  Pobierz
Załącznik nr 10 - Umowa poręczenia pożyczki z ZFŚS Politechniki Częstochowskiej 831.89 KB  Pobierz
Załącznik nr 11 - Umowa poręczenia pożyczki z ZFŚS Politechniki Częstochowskiej 819.81 KB  Pobierz

PDF iconZ15A-wniosek o zasiłek opiekuńczy nad dzieckiem (293.4 KB)

PDF iconZ15B-wniosek o zasiłek opiekuńczy nad członkiem rodziny (292.11 KB)