HOME > Studies in Polish
 
 


Czestochowa University of Technology
International Students Office

Postal address:
ul. Dabrowskiego 69, room. nr 2,
42-201 Czestochowa
Poland

Full time studies
room No 125
tel.: +48 34 32 50 402
mob.: +48 88 78 71 108
e-mail: iso@adm.pcz.pl


Erasmus+ KA103 Programme
room No 3

tel: +48 34 3250 431

fax: +48 34 3254 066
e-mail: erasmus@adm.pcz.pl
Erasmus coordinators contact

Studies in Polish

CUT offers an extensive selection of taught programmers in Polish leading to the award of Bachelor, Master or PhD degree or different kinds of diplomas.

(This page is available only in Polish)

Studia podyplomowe

Studia podyplomowe mogą podejmować osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych. Uczestnictwo w nich jest odpłatne. Podstawowym zadaniem studiów podyplomowych jest:

 • pogłębianie wiedzy, doskonalenie kwalifikacji oraz dokształcanie,
 • aktualizowanie i uzupełnianie wiedzy zdobytej w toku studiów wyższych,
 • poszerzenie i uzupełnienie wykształcenia,
 • zapoznanie się z nowymi technologiami i osiągnięciami nauki i techniki,
 • zdobycie wykształcenia w nowych kierunkach i specjalnościach.

Studia podyplomowe organizowane są na zlecenie zakładów pracy bądź na indywidualne zgłoszenia kandydatów. Program studiów podyplomowych skierowany jest do szerokiego kręgu absolwentów zarówno uczelni technicznych jak również uniwersytetów oraz innych typów wyższych szkół.

Absolwent otrzyma świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Studia podyplomowe prowadzone są na większości wydziałów naszej Uczelni.

Informacji o studiach podyplomowych udzielają jednostki organizacyjne prowadzące studia oraz Dział Pełnomocnika Rektora ds. Kształcenia Odpłatnego, tel. (034) 325-03-68

Studia doktoranckie

Studia doktoranckie są studiami trzeciego stopnia, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny, umożliwiające uzyskanie zaawansowanej wiedzy w określonej dziedzinie lub dyscyplinie nauki, przygotowujące do samodzielnej działalności badawczej i twórczej oraz uzyskania stopnia naukowego doktora.

Studia doktoranckie prowadzone są jako studia stacjonarne i niestacjonarne. Stacjonarne studia doktoranckie są bezpłatne. Niestacjonarne studia doktoranckie są odpłatne. Studia doktoranckie trwają 4 lata i realizowane są w oparciu o zatwierdzone przez Rady Wydziałów plany studiów i programy kształcenia.

Studia doktoranckie w Politechnice Częstochowskiej prowadzone są przez jednostki organizacyjne w zakresie następujących dyscyplin naukowych:

 1. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki tel.(034) 325-05-04
  dyscyplina naukowa: mechanika, budowa i eksploatacja maszyn oraz informatyka
 2. Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów tel. (034) 325-06-25, 325-06-21
  dyscyplina naukowa: metalurgia oraz inżynieria materiałowa
 3. Wydział Infrastruktury i Środowiska tel. (034) 325-04-60
  dyscyplina naukowa: inżynieria środowiska

Informacji o studiach doktoranckich udzielają dziekanaty wydziałów